VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 346

z 24. júla 2017

 

k návrhu Stratégie a akčnému plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy

 

Číslo materiálu:

31776/2017

Predkladateľ:

vedúci Úradu vlády SR

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               Stratégiu a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy;

B.           ukladá

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu

B.1.               v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovať podrobný metodický pokyn k výnosu o štandardoch, týkajúci sa tvorby a zverejňovania otvorených údajov, obsahujúci vzorové príklady, ktorý dostatočne vysvetlí zásady publikovania datasetov, vrátane metodiky vyhodnotenia Open Data Ready inštitúcie verejnej správy, metodiky pre vytváranie metadát a popisovanie datasetov, metodiky  pre vytvorenie dátového inventára a metodiky pre vytvorenie katalógu otvorených údajov a ich prepojenosť na centrálny model verejnej správy vyjadrený ontológiami

                                                 do 31. decembra 2017

B.2.               v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovať a následne zabezpečiť, aby bol povinne používaný licenčný rámec pre otvorené údaje verejnej správy SR; (prostredníctvom nasledovných plánovaných úrovní: licenčný rámec musí byť deklarovaný v novom zákone o údajoch, detaily licenčného rámca budú

 

vo výnose o štandardoch ISVS a spôsob aplikácie licenčného rámca v metodickom usmernení Ako publikovať otvorené údaje)

                                                 do 31. decembra 2017

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
ministrom
vedúcemu Úradu vlády SR
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu

B.3.               zabezpečiť ochranu dôverných štatistických údajov v datasetoch v súlade s platnou legislatívou

                                                 do 31. decembra 2017 a priebežne

B.4.               v sporných prípadoch konzultovať nutnú mieru ochrany dôverných štatistických údajov a osobných údajov s Úradom na ochranu osobných údajov SR a Štatistickým úradom SR

priebežne

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu

B.5.               vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu pre zabezpečenie podpory sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy SR

                                                 do 31. júla 2017

vedúcemu Úradu vlády SR

B.6.               v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, ministrami, predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcami ďalších kapitol štátneho rozpočtu zabezpečiť organizovanie hackhatonov, súťaží a školení s cieľom zatiahnutia verejnosti do aktivít portálu pre otvorené údaje a iniciovanie štartu podnikateľských aktivít občanov v oblasti služieb súvisiacich s otvorenými údajmi, s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta

                                                 priebežne

B.7.               v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, ministrami, predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcami ďalších kapitol štátneho rozpočtu zriadiť diskusné fórum ku každému datasetu na portáli data.gov.sk a zabezpečiť aktívnu odozvu dátových kurátorov a majiteľov dát na podnety uvedené v diskusnom fóre

                                                 do 31. decembra 2017 a priebežne

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

B.8.               v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR zabezpečiť pre inštitúcie verejnej správy SR možnosť realizácie projektov umožňujúcich zvýšenie kvality poskytovaných otvorených údajov, prostredníctvom nástrojov na podporu používania centrálneho modelu údajov na úrovni obsahu datasetov a pripravenosť na naplnenie cieľov Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy 

                                                 priebežne

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu

B.9.               v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR zaistiť aplikáciu ontológií a jednoznačných referencovateľných identifikátorov na zverejnených údajoch, pre všetky novo vypublikované datasety

                                                 do 31. decembra 2017 a priebežne

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
ministrom
vedúcemu Úradu vlády SR
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu

B.10.           pri dátových identifikátoroch povinnosť využívať údaje a jednoznačné referencovateľné identifikátory referenčných údajov a základných číselníkov registrovaných v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy za účelom zvyšovania kvality údajov 

                                                 do 31. decembra 2017 a priebežne

B.11.           zabezpečiť vytvorenie informácie o každom datasete a zaznamenať ich podľa požiadaviek štandardného formátu metadát národného portálu pre otvorené údaje, ktorý je rozšírený oproti štandardom IT

                                                 do 31. decembra 2017 a priebežne

vedúcemu Úradu vlády SR

B.12.           v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, ministrami, predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcami ďalších kapitol štátneho rozpočtu navrhnúť metodiku k časovému harmonogramu vytvárania a sprístupňovania datasetov

                                                 do 30. septembra 2017

ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu

B.13.           v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu a vedúcim Úradu vlády SR vypracovať časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetov

do 31. decembra každoročne

 

vedúcemu Úradu vlády SR

B.14.           v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, ministrami, predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcami ďalších kapitol štátneho rozpočtu vykonať dátový audit

                                                 do 31. marca 2018

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu 

B.15.           v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR, ministrami, predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcami ďalších kapitol štátneho rozpočtu vypracovať analýzu stavu v oblasti dátových kurátorov v rámci inštitúcií verejnej správy SR s návrhom na personálne a finančné zabezpečenie ich činnosti a so špecifickým zameraním na riešenie obmedzených kapacitných a finančných zdrojov ostatných ústredných orgánov štátnej správy

                                                 do 30. novembra 2017

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
ministrom
vedúcemu Úradu vlády SR
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu

B.16.           vytvoriť rolu dátového kurátora, ktorý bude v inštitúcii kontaktným zamestnancom a bude koordinovať a zabezpečovať činnosti súvisiace s otvorenými údajmi a vystavovaním datasetov; V rámci samosprávy sa odporúča vytvoriť rolu dátového kurátora pre samosprávy v rámci združenia ZMOS a/alebo združenia DEUS; V rámci ostatných ústredných orgánov štátnej správy s obmedzenými kapacitami a finančnými zdrojmi sa odporúča využiť možnosť zabezpečenia dátového kurátora prostredníctvom externých zdrojov, financovaných z príslušných operačných programov EŠIF alebo prostredníctvom zdieľaných kapacít iného ústredného orgánu štátnej správy v súlade so závermi analýzy v oblasti dátových kurátorov v rámci inšitúcií verejnej správy

                                                 do 31. marca 2018

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu

B.17.           v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR vymenovať hlavného dátového kurátora pre otvorené údaje verejnej správy SR

                                                 do 31. marca 2018

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu

B.18.           v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť dátový inventár a vytvoriť katalóg otvorených údajov podľa metodiky

                                                 do 30. júna 2018

vedúcemu Úradu vlády SR

B.19.           v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, ministrami, predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcami ďalších kapitol štátneho rozpočtu zverejniť a sprístupniť katalóg na portáli data.gov.sk, aby záujemcovia vedeli, aké údaje a v ktorej inštitúcii verejnej správy SR sú k dispozícii a mohli ich žiadať podľa zákona o slobode informácií

                                                 do 30. júna 2018

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu

B.20.           v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť katalóg, ktorý bude obsahovať metadáta o všetkých existujúcich údajoch inštitúcie, vrátane tých ktoré nie sú publikované, s výnimkou tých údajov, ktoré sú utajené alebo inak chránené alebo ich publikovanie alebo sprístupnenie je obmedzené osobitnými predpismi.

                                                 do 30. júna 2018

vedúcemu Úradu vlády SR

B.21.           v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, ministrami, predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcami ďalších kapitol štátneho rozpočtu participatívnym spôsobom v spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovať a zverejniť analýzu možnosti poskytovania nadstavbových služieb pre používateľov otvorených údajov a vypracovať zoznam týchto služieb

                                                 do 31. decembra 2017

B.22.           v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, ministrami, predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcami ďalších kapitol štátneho rozpočtu pripraviť a publikovať vzorové zmluvné podmienky nadstavbových služieb pre používateľov otvorených údajov na portáli data.gov.sk

                                                 do 31. marca 2018

B.23.           v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, ministrami, predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcami ďalších kapitol štátneho rozpočtu zabezpečiť prípravu, realizáciu a poskytovanie dodatočnej služby autorizovaných datasetov verejnej správy SR

                                                 do 30. júna 2018 a priebežne

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu

B.24.           zaviesť povinnosť formátu definovaného otvoreným štandardom pre metadáta datasetu

                                                 do 31. decembra 2017

B.25.           zaviesť povinnosť publikovania s otvorenou licenciou pre metadáta datasetu

                                                 do 31. decembra 2017

B.26.           zaviesť povinnosť ukladania všetkých metadát datasetov na portáli data.gov.sk

                                                 do 31. decembra 2017

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
ministrom
vedúcemu Úradu vlády SR
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu

B.27.           popisovať metadátami vysokej kvality každý publikovaný dataset otvorených údajov

                                                 do 31. marca 2018 a priebežne

B.28.           sprístupňovať datasety s otvorenými údajmi v minimálnej kvalite úrovne 4 v zmysle štandardov ISVS

                                                 do 31. marca 2018 a priebežne

vedúcemu Úradu vlády SR

B.29.           prevádzkovať centrálne technické komponenty a prostriedky na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR pre inštitúcie verejnej správy SR

                                                 priebežne

B.30.           zabezpečiť ďalší rozvoj centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR

                                                 do 31. decembra 2020 a priebežne

B.31.           v rámci portálu data.gov.sk vytvoriť prostredie pre získanie spätnej väzby od používateľov datasetov, napr. prostredníctvom sociálnych sietí a zabezpečiť personálne kapacity na komunikáciu s používateľmi

                                                 do 31. marca 2018 a priebežne

C.          odporúča

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska
predsedovi Združenia samosprávnych krajov SK8
voleným predstaviteľom regionálnej a miestnej územnej samosprávy

C.1.               spolupracovať pri plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy

                                                 priebežne.

Vykonajú:              podpredseda vlády pre investície a informatizáciu

ministri

vedúci Úradu vlády SR

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy

správcovia ďalších kapitol štátneho rozpočtu

Na vedomie:              predseda Združenia miest a obcí Slovenska

predseda Združenia samosprávnych krajov SK8

volení predstavitelia regionálnej a miestnej územnej samosprávy

 

Uznesenie vlády SR číslo 346/2017                            strana 4