VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Číslo: 10199-44295/2017/OVA                                                          Bratislava 4. októbra 2017

 

 

 

 

 

 

 

ZÁZNAM

zo 72.

 

rokovania vlády Slovenskej republiky

 

4. októbra 2017

 

 

Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

 

Vláda na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, ministra obrany, podpredsedu vlády a ministra vnútra a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 7. až 14. a 15. I. a II. tohto záznamu.

 

Jednotlivé body programu vláda prerokovala s týmito závermi:

 

 1.              Návrh na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2018 2020 (č. m.: 43253/2017)

              Predložil: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 454.

 

 2.              Poštová politika do roku 2021 návrh (č. m.: 42926/2017)

              Predložil: minister dopravy a výstavby

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 455.

 

 3.              Návrh finančnej stabilizácie programu zameraného na podporu zlepšovania zdravia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít najmä v 150 obciach identifikovaných v pásme indexu podrozvinutosti prostredníctvom projektu Zdravé komunity na roky 2015 až 2022 a jeho dlhodobej udržateľnosti a vypracovanie Stratégie vyrovnávania rozdielov v zdravotnom stave medzi Rómami a väčšinovou populáciou (č. m.: 43185/2017)

              Predložil: minister zdravotníctva

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 456.

 

 4.              Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 2022 (č. m.: 42988/2017)

              Predložila: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 457.

 

 5.              Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2016 návrh (č. m.: 43622/2017)

              Predložila: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu

 

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

 

 6.              Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2017 (č. m.: 43561/2017)

              Predložil: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 458.

 

 7.              Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky (č. m.: 43609/2017)

Predložil: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 459.

 

 8.              Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky (č. m.: 43626/2017)

Predložil: minister obrany

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 460.

 

 9.              Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky (č. m.: 43627/2017)

Predložil: minister obrany

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 461.

 

10.              Návrh Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 (č. m.: 43566/2017)

Predložil: minister obrany

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 462.

 

11.              Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2018 - návrh (č. m.: 43028/2017)

Predložil: minister obrany

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 463.

 

12.              Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky (č. m.: 44143/2017)

Predložili: minister obrany a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 464.

 

13.              Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostu Okresného úradu Hlohovec (č. m.: 43863/2017)

Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 465.

 

14.              Návrh na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (č. m.: 44141/2017)

Predložila: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu

 

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 466.

 

15.              Utajované materiály:

 

 I.              Informácia o prijatých cieľoch spôsobilostí 2017 pre SR (č. m.: UV-V-374/2017)

Predložil: minister obrany

 

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

 

II.              Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2016 (č. m.: UV-V-372/2017)

Predložil: minister obrany

 

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

 

16.              Materiál pre informáciu:

 

 a)              Správa o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za I. polrok 2017 (č. m.: 42986/2017)

              Predložil: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

 

 b)              Správa o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2017 (č. m.: 43549/2017)

              Predložil: guvernér Národnej banky Slovenska

 

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

 

17.              Rôzne:

 

a) Vláda vzala na vedomie ústnu informáciu ministra obrany o pokračovaní cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017.

 

b) Vláda vzala na vedomie informáciu Slovenská republika 2017 v číslach, ktorú formou publikácie predložil Štatistický úrad SR.

 

 

 

              Robert Fico   v. r.

              predseda vlády

4