VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 104

z 1. marca 2017

 

k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019

 

Číslo materiálu:

8555/2017

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B.           ukladá

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu

B.1.               v spolupráci s ministrom financií, vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovať analýzu trhovej hodnoty a ekonomického potenciálu otvorených dát na Slovensku vrátane analýzy úspory verejných zdrojov

                                                 do 31. decembra 2017

B.2.               v spolupráci s podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti, podpredsedom vlády a ministrom vnútra, vedúcim Úradu vlády SR, predsedníčkou Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predložiť návrh zákona o údajoch na rokovanie vlády

                                                 do 31. decembra 2018

vedúcemu Úradu vlády SR

B.3.               zrealizovať školenia pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril zverejňovať otvorené dáta za inštitúciu verejnej správy

                                                 kontrolný termín: 31. december každoročne

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu

B.4.               v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci novelizácie Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov prijať zásady pre štandardizovaný spôsob a obsah zverejňovaných datasetov pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy

                                                 do 31. decembra 2017

ministrom
vedúcemu Úradu vlády SR
vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy

B.5.               aktualizovať a zverejniť na portáli otvorených dát zoznam všetkých datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dát

                                                 každoročne do 31. marca

B.6.               na základe aktualizovaného zoznamu datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zverejniť datasety v súlade s plánom ich zverejnenia a aktualizovania na portáli otvorených dát

                                                 kontrolný termín: 31. december každoročne

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.7.               v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu a s vedúcim Úradu vlády SR uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu využitia datasetov zverejnených na portáli otvorených dát a na podporu vývoja inovácií

                                                 kontrolný termín: 31. december každoročne

B.8.               vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát

                                                 do 31. marca každoročne

ministrom
vedúcemu Úradu vlády SR
vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy

B.9.               v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu zverejniť na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát najžiadanejšie datasety na portáli otvorených dát v súlade s platnou legislatívou

                                                 do 31. decembra každoročne

 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.10.           vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát a predložiť ju na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

                                                 do 30. júna každoročne

vedúcemu Úradu vlády SR

B.11.           vypracovať stratégiu a akčný plán sprístupnenia a požívania otvorených dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády

                                                 do 31. mája 2017

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu

B.12.           v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR vypracovať štandardy pre verejne dostupné aplikačné programové rozhranie a predložiť ich do Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy

                                                 do 31. decembra 2017

B.13.           zabezpečiť zverejňovanie otvorených dát a sprístupňovanie verejne dostupných aplikačných programových rozhraní v projektoch financovaných prostredníctvom Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra a z iných verejných zdrojov

                                                 kontrolný termín: 31. december každoročne

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.14.           vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach

                                                 do 31. marca každoročne

ministrom
vedúcemu Úradu vlády SR
vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy

B.15.           v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach sprístupniť v súlade s platnou legislatívou a existujúcimi technickými podmienkami najžiadanejšie s uvedením licencie (vzťahov) na ich využívanie

                                                 do 31. decembra každoročne

B.16.           pre novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientskych aplikácií umožniť zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source)

                                                 kontrolný termín: 31. december

B.17.           zdokumentovať v dodaných informačných systémoch využitie vybraných komponentov vyvinutých metódou otvoreného softvéru (open source), analyzovať možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou licenciou a zverejniť vybrané časti kódu

                                                 do 31. októbra 2017

B.18.           zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie

                                                 do 31. júla 2017

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu

B.19.           v spolupráci s ministrami, vedúcim Úradu vlády SR, predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a v spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovať štúdiu, ktorá zdokumentuje možnosti, výhody a nevýhody použitia otvoreného softvéru (open source) a iných licenčných modelov v štátnej správe

                                                 do 31. decembra 2017

predsedovi Štatistického úradu SR

B.20.           v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovať úvodnú štúdiu uskutočniteľnosti zavedenia satelitného účtu mimovládnych neziskových organizácií (analýzu prínosov a nákladov)

                                                 do 31. decembra 2017

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.21.           nadefinovať minimálny rozsah a štruktúru dát pri zverejňovaní informácií o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu

                                                 do 31. marca 2017

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
ministrom
vedúcemu Úradu vlády SR

B.22.           zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie za predchádzajúci rok

                                                 do 30. júna každoročne

podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti

B.23.           v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti participatívnym spôsobom vypracovať analýzu dodržiavania povinnosti zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, na jej základe pripraviť návrh zmien, ktorými sa táto povinnosť spresní a ktorými sa umožní vytvoriť účinný mechanizmus kontroly jej dodržiavania a predložiť ho na rokovanie vlády

                                                 do 31. decembra 2017

B.24.           v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť priestor na zverejňovanie zmlúv samospráv na jednom centrálnom registri

                                                 do 31. decembra 2017

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu

B.25.           zriadiť a prevádzkovať repozitár Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie vzdelávacích zdrojov

                                                 do 30. júna 2018

B.26.           po sprevádzkovaní repozitára Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR priebežne sprístupňovať otvorené vzdelávacie zdroje pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY

                                                 kontrolný termín: 31. december každoročne

B.27.           osloviť partnerov, ktorí po roku 2008 dodávali pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo ním priamo riadeným organizáciám vzdelávacie zdroje, s návrhom na sprístupnenie vzdelávacích zdrojov pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY

                                                 do 31. júla 2017

B.28.           zabezpečiť, aby všetky zmluvné vzťahy na tvorbu vzdelávacích zdrojov financovaných z verejných zdrojov pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jemu podriadených inštitúcií obsahovali podmienku uplatnenia verejných licencií Creative Commons uvedenie autora CC BY od 31. marca 2017

                                                 kontrolný termín: 31. december každoročne

B.29.           podporiť preklad alebo dabing do štátneho jazyka alebo menšinového jazyka voľne dostupných zahraničných vzdelávacích zdrojov (hlavne videí a krátkych filmov) obsahovo vhodných z pohľadu štátneho vzdelávacieho programu

                                                 do 30. júna 2018

B.30.           navrhnúť a pilotne uskutočniť mechanizmus sprístupňovania vysokoškolských učebníc, skrípt a pod. a vedeckých časopisov vydávaných vysokými školami

 

 

pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY prostredníctvom repozitára Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

                                                 do 31. decembra 2018

B.31.           predložiť na rokovanie vlády legislatívne návrhy, ktoré zavedú konkrétne pravidlá otvoreného publikovania a povinnosť bezplatného sprístupňovania vybraných typov publikačných výstupov financovaných z verejných zdrojov prostredníctvom repozitára Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

                                                 do 31. decembra 2018

B.32.           na vybrané práce povinne zverejňované v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác zanalyzovať možnosť udelenia verejných licencií Creative Commons uvedenie autora CC BY ako štandardných licencií

                                                 do 31. decembra 2018

B.33.           zvyšovať povedomie učiteľov, ostatných pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov regionálneho školstva a žiakov a študentov o otvorených vzdelávacích zdrojoch

                                                 kontrolný termín: 31. december každoročne

B.34.           zverejňovať výstupy schvaľovacieho procesu vzdelávacích zdrojov na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

                                                 kontrolný termín: 31. december každoročne

B.35.           zaviesť základné princípy a zásady otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám pod verejnou licenciou v rámci operačného programu Výskum a inovácie

                                                 do 31. mája 2017

B.36.           zabezpečiť implementáciu verejných licencií Creative Commons uvedenie autora CC BY do dokumentov, metodík, manuálov a postupov s cieľom ich rozšírenia a využívania autormi a inými nositeľmi práv pri realizácii vedeckých prác

                                                 do 31. októbra 2017

B.37.           zriadiť Kontaktnú kanceláriu pre Open Access

                                                 do 31. marca 2017

B.38.           zaviesť podmienky pre pasportizáciu výskumných dát s otvoreným prístupom pod verejnou licenciou v slovenských inštitúciách a sledovať ich realizáciu v praxi

                                                 do 31. decembra 2018

B.39.           zriadiť a prevádzkovať repozitár pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie slovenských vedeckých a odborných publikácií, výskumných dát a sivej literatúry

                                                 do 31. decembra 2018

B.40.           navrhnúť systematické benchmarkingové monitorovacie mechanizmy merania a porovnania a navrhnúť ďalšie analýzy spojené so získavaním, spracovávaním a opätovným využívaním výskumných dát a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom

                                                 do 31. decembra 2018

B.41.           aktívne šíriť povedomie o možnostiach a výhodách otvoreného publikovania pre akademickú obec, vzdelávacie inštitúcie, ale aj pre komerčnú sféru, neziskové organizácie a širokú verejnosť a zároveň šíriť povedomie o prínose otvoreného publikovania pre rozvoj vedy

                                                 do 31. decembra 2018

B.42.           aktívne sa zapájať do diskusných fór, programov a multilaterálnych snáh v Európe aj mimo nej, ktoré podporujú tvorbu, skvalitňovanie, vzájomnú výmenu a opakované použitie otvorených vzdelávacích zdrojov; zabezpečiť koordináciu aktivít v danej oblasti na medzinárodnej úrovni

                                                 do 31. decembra 2018

ministrom
vedúcemu Úradu vlády SR
vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy

B.43.           v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe širokého dialógu ústredných orgánov štátnej správy so zástupcami občianskej spoločnosti identifikovať verejné politiky, ktoré budú tvorené participatívne v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti

                                                 do 31. marca 2017

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.44.           zorganizovať školenia pre zamestnancov verejnej správy v oblasti zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, ktorí participujú na tvorbe identifikovaných verejných politík

                                                 do 30. júna 2017

ministrom
vedúcemu Úradu vlády SR
vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy

B.45.           v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vytvoriť identifikované verejné politiky v súlade s odporúčacím materiálom Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti

                                                 do 31. decembra 2018

 

 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.46.           realizovať workshopy so zameraním na výmenu skúseností zamestnancov verejnej správy, ktorí participujú na tvorbe identifikovaných verejných politík

                                                 do 31. decembra 2018

B.47.           vyhodnotiť identifikované participatívne procesy tvorby a implementácie verejných politík a na základe ich hodnotenia šíriť príklady dobrej praxe

                                                 do 31. mája 2019

B.48.           podporovať partnerstvo a dialóg medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

                                                 do 30. júna 2019

B.49.           navrhnúť odporúčanie na internú smernicu o využívaní bezplatných on-line nástrojov pri participatívnej tvorbe verejných politík

                                                 do 31. marca 2018

B.50.           vytvoriť vzdelávacie nástroje v oblasti participácie

                                                 do 30. júna 2019

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu

B.51.           využívať vzdelávacie nástroje v oblasti participácie v rámci formálneho vzdelávania s využitím metód neformálneho vzdelávania

                                                 do 31. decembra 2019

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.52.           v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra vypracovať odporúčania pre zakotvenie participatívnych procesov do organizačných procesov, interných smerníc a iných dokumentov pre potreby ústredných orgánov štátnej správy

                                                 do 31. decembra 2018

podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti

B.53.           prehodnotiť realizáciu zverejňovania hodnotení sudcov z hľadiska ich prehľadnosti a zľahčenia možnosti ďalšej analýzy

                                                 do 31. decembra 2017

B.54.           určiť, ktoré súdne rozhodnutia nemusia byť zverejňované

                                                 do 31. júla 2017

B.55.           stanoviť typy podaní, ktoré je vhodné formalizovať, navrhnúť štandardizovaný formulár pre vybrané podania a zverejniť štandardizované podania v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, ústrednom portáli verejnej správy a na právnom a informačnom portáli Slov-Lex

                                                 kontrolný termín: 31. december každoročne

B.56.           participatívnym spôsobom pripraviť návrh legislatívnych zmien, ktorými sa určí orgán dohľadu nad plynulosťou disciplinárnych konaní a ktorými sa zabezpečí dôsledné, rýchle a efektívne uplatňovanie disciplinárnej zodpovednosti sudcov a predložiť ich na rokovanie vlády

                                                 do 30. júna 2018

B.57.           participatívnym spôsobom pripraviť návrh legislatívnych zmien, ktorými sa zabezpečí vyššia verejná kontrola výberu predsedov súdov, sudcov a justičných zamestnancov a predložiť ich na rokovanie vlády

                                                 do 30. júna 2018

B.58.           v spolupráci s generálnym prokurátorom pripraviť a predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa doplní zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry a ktorým sa zabezpečí zverejnenie miesta pôsobenia jednotlivých prokurátorov

                                                 do 31. júla 2018

B.59.           v spolupráci s generálnym prokurátorom vytvoriť legislatívne predpoklady, ktorými sa rozšíri právo odporúčať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora

                                                 do 31. júla 2018

B.60.           v spolupráci s generálnym prokurátorom participatívnym spôsobom vypracovať analýzu disciplinárnych konaní vo veciach prokurátorov vrátane návrhu legislatívnych zmien v záujme zvýšenia ich transparentnosti

                                                 do 31. júla 2018

B.61.           v spolupráci s generálnym prokurátorom participatívnym spôsobom vypracovať analýzu výberových konaní na funkciu prokurátora vrátane návrhu legislatívnych zmien v záujme zvýšenia ich transparentnosti

                                                 do 31. júla 2018

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.62.           v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra a so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti a na základe výsledkov pravidelných hodnotení aplikačnej praxe zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov prípadne navrhnúť zmeny legislatívnej úpravy

                                                 kontrolný termín: 31. marec každoročne

B.63.           v spolupráci s podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti analyzovať a vyhodnocovať priebežné správy a správy o účasti verejnosti v rámci legislatívneho procesu tvorby a pripomienkovania návrhov právnych predpisov

                                                 kontrolný termín: 31. marec každoročne

B.64.           v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR analyzovať a vyhodnocovať efektivitu nástroja elektronická hromadná žiadosť

                                                 kontrolný termín: 31. december 2017 a  31. december 2018

ministrom
podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
vedúcemu Úradu vlády SR
vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy

B.65.           určiť osobu zodpovednú za implementáciu úloh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 - 2019 v organizácii

                                                 do 31. marca 2017

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

B.66.           koordinovať pracovnú skupinu k implementácii akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 - 2019

                                                 do 30. júna 2019

B.67.           v spolupráci s ministrami, podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, vedúcim Úradu vlády SR a vedúcimi ostatných ústredných orgánov štátnej správy vypracovať konečné hodnotenie akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 - 2019

                                                 do 30. júna 2019

B.68.           vypracovať a predložiť na rokovanie vlády akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na nasledujúce obdobie

                                                 do 31. októbra 2019

C.          odporúča

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu

C.1.               v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predsedom Združenia miest a obcí Slovenska vytvoriť a zverejniť návrh vzorového publikačného minima pre orgány územnej samosprávy

                                                 do 30. júna 2017

 

voleným predstaviteľom regionálnej a miestnej územnej samosprávy

C.2.               zverejňovať otvorené dáta minimálne v rozsahu a štruktúre definovanej v publikačnom minime pre orgány územnej samosprávy za pomoci technickej infraštruktúry Dátového centra obcí a miest (DCOM) od júna 2017

                                                 kontrolný termín: 31. marec každoročne

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu

C.3.               v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predsedom Združenia miest a obcí Slovenska monitorovať a vyhodnocovať dopyt verejnosti po najžiadanejších datasetoch orgánov územnej samosprávy

                                                 do 31. mája každoročne

voleným predstaviteľom regionálnej a miestnej územnej samosprávy

C.4.               zhromažďovať dáta organizácií územnej samosprávy za pomoci technickej infraštruktúry Dátového centra obcí a miest (DCOM)

                                                 kontrolný termín: 31. marec každoročne

D.          zrušuje

D.1.               úlohu v bode C.5. uznesenia vlády SR č. 59/2015 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015.

Vykonajú:              ministri

podpredseda vlády pre investície a informatizáciu

vedúci Úradu vlády SR

vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy

predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

predseda Štatistického úradu SR

predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Na vedomie:               generálny prokurátor

predseda Združenia miest a obcí Slovenska

predseda Združenia samosprávnych krajov SK8

prezident Únie miest Slovenska

volení predstavitelia regionálnej a miestnej územnej samosprávy

 

Uznesenie vlády SR číslo 104/2017                            strana 11