VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 491

z 15. júla 2010

             

k zverejneniu zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií

 

Číslo:

28490/2010

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister financií

Vláda

A.          ukladá

členom vlády
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

A.1.               pripraviť na zverejnenie zmluvy verejného obstarávania v pôsobnosti jednotlivých rezortov a nimi riadených organizácií v nasledujúcej štruktúre:

-          zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010,

-          zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 zoradené podľa dodávateľa v abecednom poradí s uvedením predmetu zmluvy a zmluvne dohodnutej čiastky, vrátane dodatkov

                                                 do 31. augusta 2010

A.2.               prehodnotiť plán verejného obstarávania na II. polrok 2010

                                                 do 31. augusta 2010

A.3.               prehodnotiť osobné platy priznané štátnym zamestnancom tak, aby boli upravené v súlade so zákonom a osobitne významnými a mimoriadne náročnými úlohami príslušného rezortu

                                                 do 31. augusta 2010

A.4.               predložiť Ministerstvu financií SR návrhy úsporných opatrení v rezorte pre II. polrok 2010

                                                 do 31. augusta 2010.

Vykonajú:              členovia vlády

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

 

Uznesenie vlády SR číslo 491/2010                            strana 1