VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKYNÁVRH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z .......... 2017

 

k návrhu na doplnenie a zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 297 zo 4. mája 2011

 

Číslo materiálu:

39857/2017/13

Predkladateľ:

podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Vláda

A.          berie na vedomie

A.1.               právnu analýzu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

B.           dopĺňa
 

B.1.               uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 297 zo 4. mája 2011 o bod C.3., ktorý znie:

„C.3. sledovať vývoj verejnej diskusie a priebežne moderovať odbornú diskusiu na tému dohovoru.“

C.          mení

C.1.               v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 297 zo 4. mája 2011 bod C.2. nasledovne:

„C.2.              predložiť na rokovanie vlády návrh na ratifikáciu dohovoru po vyhodnotení verejnej a odbornej diskusie

bez uvedenia termínu splnenia úlohy

Vykoná:              podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky