Doložka zlučiteľnosti

návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie

 

 

1.

Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 

2.

Názov návrhu právneho predpisu: Zákon z ...... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

3.

Problematika návrhu právneho predpisu:

 

 

a)      je upravená v práve Európskej únie


- primárnom

čl. 151 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, podľa ktorého Európska únia a členské štáty majú za cieľ zlepšovať životné a pracovné podmienky tak, aby sa dosiahlo ich zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej úrovne.čl. 153 ods. 1 písm. a) a b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktoré ustanovujú, že na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 151 Európska únia podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v oblasti a) zlepšovania pracovného prostredia najmä s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov, b) pracovných podmienok,Zmluva o fungovaní Európskej únie, Tretia časť, Hlava II (Voľný pohyb tovaru) Hlava VII kapitola 3 (Aproximácia práva ), Hlava XV (Ochrana spotrebiteľa).

 

- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1. legislatívne akty:
 

2. nelegislatívne akty:
 

- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy)

-smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 1) v platnom znení - článok 7,smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov vrátane činností sprostredkovateľov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 1),nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009)

 

 

 

b)      je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie


European Commission against Federal Republic of Germany, C 319/05,Criminal proceedings against Johannes Stephanus, C-219/91,Upjohn Company and Upjohn NV v Farzoo Inc. and J. Kortmann, C-112/89,Criminal proceedings against Jean Monteil and Daniel Samanni, C-60/89,Criminal proceedings against Jean-Marie Delattre, C-369/88,Roby Profumi Srl v Comune di Parma, Case C 257/06,Criminal proceedings against Gottfried Linhart and Hans Biffl, C-99/01,Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG v Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, C-169/99,Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v Lancaster Group GmbH, C-220/98,Österreichische Unilever GmbH v Smithkline Beecham Markenartikel GmbH, C-77/97,Verband Sozialer Wettbewerb eV v Clinique Laboratoires SNC et Estée Lauder Cosmetics GmbH, C-315/92,Kommanditgesellschaft in Firma Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik, Glockengasse n. 4711 v Provide Srl, C-150/88,Commission of the European Communities v Italian Republic, Case C-365/00,Commission of the European Communities v French Republic, C-246/91,Commission of the European Communities v Hellenic Republic, C-29/90,Commission of the European Communities v Hellenic Republic, C-29/90,SNF SA v Commission of the European Communities, T-213/02,Laboratoires Pharmaceutiques Bergaderm SA, and Jean-Jacques Goupil - APPEAL, Case C-352/98 P,Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA, Jean-Jacques Goupil contre Commission des Communautés européennes, Affaire T-199/96,Angelopharm GmbH v Freie Hansestadt Hamburg, C-212/91,French Republic v European Parliament and Council of the European Union, Case C-244/03,Kruidvat BVBA v Commission of the European Communities, C-70/97,Javico International and Javico AG v Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP), C-306/96,BVBA Kruidvat v Commission of the European Communities, T-87/92,Société d'Hygiene Dermatologique de Vichy v Commission of the European Communities, T-19/91,Italian Republic v Commission of the European Communities, Case C-482/98 ,

 

 

 

4.

Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

 

a)

lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

 

 

Lehota na prebratie smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 1) bola 1. mája 2004. Lehota na prebratie smernice Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov vrátane činností sprostredkovateľov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 1) bola 4. januára 1975.
 

 

b)

lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov

 

 

 

 

c)

informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

 

 

 

 

d)

informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

 

 

smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 1) v platnom znení – článok 7 – v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, – v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. • smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov. (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 1). – v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

5.

Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

 

 

úplný

6.

Gestor a spolupracujúce rezorty:

 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky