vrh

 

znamu z rokovania vlády Slovenskej republiky

 

 

k materiálu Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike na roky 2013 - 2015

 

 

 

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.