Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

Podľa zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov je štát povinný uhrádzať osobné požitky duchovných (§ 1), náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov (§ 4), sociálnych dávok (§ 6), riadnych vecných nákladov spojených s výkonom bohoslužieb a iných náboženských úkonov i s cirkevnou administratívou (§ 8 ods. 1) a v odôvodnených prípadoch osobitnú pomoc pri mimoriadnych vecných nákladoch (§ 8 ods. 2).

Štát poskytuje cirkvám a náboženským spoločnostiam v súčasnosti len finančné prostriedky na platy duchovných a prevádzkových zamestnancov riadiacich orgánov cirkví, na príslušné odvody do poistných fondov za zamestnávateľa a čiastočne na prevádzku ústredí. Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na platy duchovných a prevádzku ústredia neuplatňujú z prevažne vieroučných dôvodov štyri subjekty: Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike, Kresťanské zbory na Slovensku, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike a Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike. Cirkev adventistov siedmeho dňa - Slovenské združenie, Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike požaduje štátny príspevok len na chod cirkevného ústredia.

Výšku platu duchovných cirkví a náboženských spoločností určuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, pričom duchovnému patrí základný plat podľa stupnice, ktorá je súčasťou predmetného nariadenia. Na ocenenie vysokej kvality výkonu môže príslušná cirkev zvýšiť príslušný tarifný plat duchovného až o 30 %. Duchovnému ďalej patrí hodnostný prídavok určený rozpätím v závislosti od skupiny funkcie, ktorú vykonáva v rámci duchovenskej činnosti.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskej únie a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.