Príloha č. 1

Pamiatkový fond v sLOVENSKEJ REPUBLIKE (ďalej len „SR“)

(stav k  31.12.2014)

 

 

Štruktúra pamiatkového fondu SR podľa druhov:

(počet pamiatkových objektov, z ktorých pozostávajú národné kultúrne pamiatky (ďalej len „NKP“))

 

Druhové členenie NKP

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pamiatky architektúry

8 092

8 408

8927

9073

9017

9130

Pamiatky archeológie

393

407

408

464

432

443

Pamiatky histórie

1 401

1 399

1164

1214

1415

1416

Pamiatky historickej zelene

373

382

409

444

411

422

Pamiatky ľudovej architektúry

2 055

2 099

2197

2199

2096

2100

Pamiatky technické

526

520

593

601

593

595

Pamiatky výtvarné

1 506

1 603

1379

1393

1794

1806

Spolu

14346

14 818

15077

15388

15758

15912

 

 

Stavebno-technický stav (ďalej len „STS“) nehnuteľných NKP v %:

(počet pamiatkových objektov, z ktorých pozostávajú NKP)

 

stav

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

*%

dobrý

4 446

31,00

4 584

30.94

4711

31.25

4776

31.78

5076

32.52

4863

31.11

vyhovujúci

5 641

39,30

5 746

38.78

5633

37.36

5718

38.05

5774

36.99

5941

38.01

narušený

2 843

19,80

2 949

19.90

2984

19.79

3023

20.12

3122

20.00

3231

20.67

dezolátny

684

4,80

850

5.74

726

4.82

803

5.34

929

5.95

870

5.57

v obnove

732

5,10

689

4.65

675

4.48

709

4.72

707

4.53

725

4.64

*pozn.: Percentuálny podiel NKP podľa STS je vypočítaný z celkovej hodnoty 15630 pamiatkových objektov (ďalej len „PO“), ktorá zahŕňa NKP so STS v hodnotách od 1 do 5 („dobrý“ až „v obnove“) (neuvádzame hodnoty: 6 - obnovou strata pamiatkových hodnôt; 7 - pozastavená obnova; 8 - AG neprezentovaná; 9 - fyzický zánik).

 

Právna ochrana pamiatkového fondu SR: 

(počet pamiatkových objektov, z ktorých pozostávajú NKP)

 

 

Kraj
Vyhlásené
Vyhlásené
Vyhlásené
Vyhlásené
Vyhlásené
Vyhlásené
Zrušené
Zrušené
Zrušené
Zrušené
Zrušené
Zrušené

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Banskobystrický

13

17

16

8

19

32

8

3

15

5

1

0

Bratislavský

15

2

10

4

29

17

3

3

2

4

1

0

Košický

6

1

3

15

5

3

0

4

3

2

2

1

Nitriansky

27

11

6

29

53

19

4

4

2

0

0

0

Prešovský

32

9

20

6

50

10

12

15

27

22

6

8

Trenčiansky

4

9

7

15

13

49

3

1

1

1

0

0

Trnavský

15

2

7

12

3

10

2

2

2

0

1

3

Žilinský

28

30

27

23

5

13

8

10

11

2

6

5

Spolu

150

81

96

112

177

153

35

42

63

36

17

17

 

 

Dotácie Ministerstva kultúry SR na obnovu NKP z dotačného programu Obnovme si svoj dom:

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet podporených projektov

380

395

317

451

547

503

513

Celková výška dotácií v €

5 413 977

11 032 752

4 637 615

4 701 579

5 531 497

5 407 097

5 571 997

 

 

Podiel hradov kaštieľov z nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (počet):

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

nehnuteľné NKP

9 539

9 647

9 681

9746

9808

9877

9865

nehnuteľné  pamiatkové objekty

13 952

14 346

14 818

15077

15388

15845

16001

hrady

109

111

112

100

100

100

100

kaštiele

436

436

437

437

437

437

439

 

 

Hnuteľné národné kultúrne pamiatky (počet):

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

hnuteľné NKP

14 493

14 577

14 654

14704

14782

14801

14887

hnuteľné pamiatkové predmety

31 220

31 864

32 492

32892

33165

33489

33822

pozn. Hnuteľná národná kultúrna pamiatka sa môže skladať z viacerých pamiatkových predmetov.

 

 

Historické sídelné štruktúry v SR:

 

 

 

počet

 

 

Historické sídelné štruktúry

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mestské pamiatkové rezervácie

18

18

18

18

18

18

Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry

10

10

10

10

10

10

Pamiatkovo chránené parky  – súčasť pamiatkovej rezervácie a pamiatkovej zóny

48

70

70

70

70

70

Pamiatkové zóny

85

83

84

86

82

83

 

 

 

V rámci pamiatkových objektov v SR k roku 2014 je evidovaných

kaštieľov a kúrií

561

prícestných plastík (božia  muka)

28

hradov

100

prícestných krížov + prícestných stĺpov

6

kláštorov

64

pamätných tabúľ a pamätných. miest

482

kostolov

1597

cintorínov (okrem príkostolných)

68

ľudových domov

948

hrobov individuálnych

29

meštianskych domov

2376

hrobov spoločných

23

palácov a víl

235

hrobiek

53

 

Štruktúra pamiatkového fondu podľa vlastníctva/stavebno-technického stavu (STS) k roku 2014

Vlastnícka forma / Stav

dobrý

vyhovujúci

narušený

dezolátny

v obnove

iný STS**

spolu

štát

449

452

248

191

89

87

1516

samospráva (VÚC, obce)

1401

1374

904

244

168

 

74

4165

cirkvi

1409

1637

849

88

148

64

4195

právnické osoby

410

396

242

89

72

5

1214

fyzické osoby

1144

2000

922

172

234

97

4569

iné vlastnícke formy**

50

82

66

86

14

44

342

spolu

4863

5941

3231

870

725

371

16001

**Pozn.: v tabuľke je zaradených 371 PO v stĺpci„ iný STS“, ktoré majú v číselníku STS zavedené hodnoty: 6 (obnovou strata pamiatkových hodnôt); 7 (pozastavená obnova); 8 (AG –neprezentovaná); 9 (fyzický zánik).

Taktiež bol pridaný stĺpec „iné vlastnícke formy“, ktorý predstavuje 342 PO, ktoré majú v číselníku „vlastnícka forma“ zavedené iné druhy vlastníckych foriem (napr. družstevné vlastníctvo; nevysporiadané vlastnícke vzťahy; nadácie, atď.)

 

Percentuálny podiel vlastníckej formy NKP je vypočítaný z celkovej hodnoty 15332PO, ktorá zahŕňa NKP so STS v hodnotách od 1 do 5 („dobrý“ až „v obnove“).V tabuľke nie sú zahrnuté údaje pre iné vlastnícke formy.

Vlastnícka forma NKP

 

 

 

%

%

%

%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

štát

9,30

9,00

9,74

9.04

9.23

9.43

9.32

samospráva

(VÚC, obce)

26,70

25,70

25,62

25.22

25.27

25.48

26.68

cirkvi

25,00

25,00

26,15

26.63

26.06

26.01

26.94

právnické osoby

9,00

9,15

8,73

9.04

10.12

9.61

7.89

fyzické osoby

30,00

30,00

29,79

30.07

29.32

29.47

29.17

 

 

Evidencia nehnuteľných NKP podľa krajov k 31.12.2014

Kraj

NKP

pamiatkové objekty

Bratislavský

1080

1850

Trenčiansky

604

1226

Žilinský

983

1699

Prešovský

2692

3938

Trnavský

635

1264

Nitriansky

602

1329

Banskobystrický

1849

2683

Košický

1420

2012

Súčet za Slovensko

9865

16001

 

3