Návrh

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

č. ...

z ...

 

k Výstavbe úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever – návrhu na rozhodnutie o tom, či ide o výstavbu z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu podľa  § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

Číslo materiálu:

8281/2014-min

Predkladateľ:

minister životného prostredia Slovenskej republiky
 

Vláda

A.               určuje

 A. 1.               podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, že výstavba úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever s nepriaznivým vplyvom na integritu území Natura 2000 predstavuje naliehavý vyšší verejný záujem a môže byť povolená za podmienky vykonania kompenzačných opatrení

 

B.               ukladá 

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

         

B. 1.               v spolupráci s ministrom životného prostredia, podpredsedom vlády a ministrom financií a ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spracovať časový a vecný harmonogram realizácie a finančného zabezpečenia navrhnutých kompenzačných opatrení a predložiť ho na schválenie vláde

 

              pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom na výstavbu úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

 

B. 2.               v spolupráci s ministrom životného prostredia, podpredsedom vlády a ministrom financií a ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zabezpečiť realizáciu navrhnutých kompenzačných opatrení

 

priebežne od začiatku realizácie výstavby do sprevádzkovania úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

         

B. 3.               v spolupráci s ministrom životného prostredia vypracovať správu o realizácii kompenzačných opatrení

 

do šiestich mesiacov po sprevádzkovaní úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

 

ministrovi životného prostredia

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

B. 4.                vypracovať správu o výsledkoch monitoringu úspešnosti kompenzačných opatrení vrátane návrhu prípadných nápravných opatrení

 

každoročne do 31.12. po dobu 10 rokov od sprevádzkovania úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

 

Vykonajú:               minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

minister životného prostredia

podpredseda vlády a minister financií

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka