MINISTERSTVO KULTÚRY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Číslo: MK-921/2014-310/15876

 

Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie Roka Ľudovíta Štúra 2015

 

Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv

200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

 

 

 

Materiál sa predkladá:

 

Obsah materiálu:                                         

 

 

na základe úlohy č. 76 z Rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016 a úlohy č. 6 v mesiaci jún z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014

 

1.  Návrh uznesenia vlády Slovenskej

    republiky

2.  Predkladacia správa                                         

3.  Vlastný materiál             

4.  Príloha č. 1

5.  Príloha č. 2

6Doložka vybraných vplyvov

7. Vyhodnotenie pripomienkového konania

8Návrh komuniké

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:

 

Marek Maďarič

minister kultúry

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava september 2014