Vyhlásenie Roka Ľudovíta Štúra 2015

Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 200. výročia narodenia

Ľudovíta Štúra

 

Úvod

 

              V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa  – Ľudovíta  Štúra (28. október 1815 Uhrovec – 12. január 1856 Modra). Toto okrúhle výročie je mimoriadnou príležitosťou na pripomenutie si jeho pozoruhodného života a diela nielen na regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj s presahom do zahraničia, predovšetkým na území tých štátov, ktoré sa spájajú s jeho životom, a v komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí.

              Organizačné a finančné zabezpečenie osláv dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra vychádza zo zámeru vlády Slovenskej republiky podporiť „kultúrne projekty reflektujúce výročia významných medzníkov z histórie Slovenska, ako aj výročia výnimočných osobností slovenského kultúrneho a umeleckého života“, ktorý deklarovala       v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016. Jeho rozpracovanie na podmienky rezortu kultúry obsahuje konkrétnu úlohu č. 76 týkajúcu sa tohto výročia: „Vyhlásiť rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra. V spolupráci s relevantnými subjektmi a inštitúciami iniciovať a podporiť aktivity a podujatia venované 200. výročiu Ľudovíta Štúra. V štruktúre dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky utvoriť na tento účel samostatný podprogram.“ Vyhlásenie Roka Ľudovíta Štúra 2015 by sa malo uskutočniť formou uznesenia vlády Slovenskej republiky k tomuto materiálu. V rámci dotačného programu Ministerstva kultúry SR (ďalej len „ministerstvo kultúry“) sa pristúpilo k plneniu tejto úlohy formou ustanovenia priorít v jednotlivých existujúcich dotačných programoch v rokoch 2014 a 2015 namiesto utvorenia samostatného podprogramu.

Prestíž dvojstému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra dodáva aj jeho zaradenie do zoznamu výročí Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) na roky 2014 – 2015, ktorý schválila na svojom zasadnutí 37. generálna konferencia Unesca 5. novembra 2013 v Paríži.    

Vzhľadom na význam osobnosti Ľudovíta Štúra a jeho neoceniteľný prínos k formovaniu slovenského národa a k moderným slovenským dejinám je potrebné v rámci Roka Ľudovíta Štúra 2015 podporiť organizovanie celoslovenských a regionálnych podujatí, ako aj akcií s medzinárodným prvkom, ktoré budú určené odbornej i laickej verejnosti, s osobitným akcentom na mladú generáciu. Vedecké, edičné, výstavné, kultúrno-spoločenské, popularizačné a ďalšie iniciatívy by mali pripomínať, že Ľudovít Štúr bol mimoriadne aktívnou vedúcou a mnohorozmernou osobnosťou slovenských dejín v prelomových časoch slovenského národného obrodenia, vynikal ako jazykovedec a kodifikátor slovenskej spisovnej reči, publicista a zakladateľ slovenskej národnej žurnalistiky, bol vynikajúcim pedagógom a vodcom generácie nazývanej štúrovci, bojovníkom proti národnému a sociálnemu útlaku a za práva poddaného ľudu v duchu humanity a tolerancie a európsky orientovaným vzdelancom a reprezentantom slovanskej spolupráce a vzájomnosti.

Navrhuje sa, aby sa oslavy 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra uskutočnili pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so zainteresovanými rezortmi (Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a i.), inštitúciami v pôsobnosti ministerstva kultúry (Slovenským národným múzeom, Slovenskou národnou galériou, Slovenským národným divadlom, Slovenskou národnou knižnicou a i.) a ďalšími subjektmi a spoluorganizátormi osláv (Slovenskou akadémiou vied, mestom Modra, obcami Hlboké a Uhrovec, úradmi samosprávnych krajov, Rozhlasom a televíziou Slovenska, Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, Slovenským syndikátom novinárov, Slovenskou poštou, Národnou bankou Slovenska atď.).

 

I.                   Východiská a koncepcia príprav Roka Ľudovíta Štúra 2015

 

Časový rámec Roka Ľudovíta Štúra 2015

 

Rok Ľudovíta Štúra 2015 sa navrhuje vyhlásiť v kalendárnom roku 2015, t. j. od 1. januára do 31. decembra 2015. V tomto období by sa mali uskutočniť všetky kľúčové aktivity súvisiace s oslavami 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré by mali vyvrcholiť v rodisku Ľudovíta Štúra na jeseň v roku 2015, keď si pripomenieme deň jeho narodenia – 28. október 1815.

Na aktivity Roka Ľudovíta Štúra 2015 by mohla nadviazať pietna spomienka v Modre spojená so slávnostným sprievodom k hrobu Ľudovíta Štúra pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľudovíta Štúra v januári 2016.

 

Princípy organizovania Roka Ľudovíta Štúra 2015

 

              Dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra je jedinečnou a neopakovateľnou príležitosťou na dôstojné pripomenutie života a diela Ľudovíta Štúra, štúrovcov a slovenčiny ako nášho národného jazyka. Oslavy na všetkých úrovniach (od celoslovenskej po miestnu) treba koncipovať tak, aby osobnosť Ľudovíta Štúra bola vnímaná v širšom kontexte, teda v úzkej spojitosti s generáciami obrodencov.

Dôležité je, aby oslavy tohto významného okrúhleho výročia rezonovali na území celého Slovenska, pričom osobitné postavenie bude mať Bratislava, Uhrovec, Modra, Zvolen, a Hlboké. Významnými nositeľmi osláv budú aj ďalšie obce, ktoré sú úzko zviazané so životom a pôsobením Ľudovíta Štúra a štúrovcov. Pri koordinácii pripravovaných podujatí sa bude dbať na vylúčenie duplicity celoslovenských podujatí s podobným charakterom, rovnakých podujatí orientovaných na tú istú cieľovú skupinu, ale aj na to, aby sa predišlo nahromadeniu aktivít na jedno časové obdobie, čo by mal zabezpečiť koordinačný výbor pozostávajúci zo zástupcov najdôležitejších zainteresovaných subjektov (Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, ministerstvo kultúry, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Magistrát Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesto Modra, mesto Zvolen, obec Uhrovec, obec Hlboké, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Matica slovenská, Rozhlas a televízia Slovenska a iné) vymenovaný ministrom kultúry.

Osobitne dôležité je orientovať sa pri propagovaní života a diela Ľudovíta Štúra a štúrovcov predovšetkým na deti a mládež, priblížiť im tieto osobnosti a štúrovské obdobie zrozumiteľným spôsobom.  

Rok Ľudovíta Štúra 2015 je zároveň jedinečnou príležitosťou na uskutočnenie viacerých aktivít, ktoré presahujú jeho trvanie. Patria sem napríklad:

-          trvalé aktivity (vytvorenie nových expozícií, oprava budov, pamätníkov a pamätných tabúľ a ich okolia),

-          rekonštrukcia Múzea Ľudovíta Štúra v Modre,

-          vytvorenie a inštalovanie nových sôch, pamätníkov a pamätných tabúľ,

-          nainštalovanie chýbajúcich dopravných a turistických orientačných tabúľ vyznačujúcich cestu k významným miestam (napríklad k rodnému domu Ľudovíta Štúra),

-          edičná činnosť, v rámci ktorej by bolo užitočné vydanie takých diel, ktoré vyšli v minulosti a na knižnom trhu už dávno nie sú dostupné (napríklad Hurbanov Životopis Ľudovíta Štúra v pôvodnom jazyku, rodokmeň rodiny Štúrovcov), reedície a dotlač niektorých titulov viažucich sa k Štúrovi a štúrovcom, vydanie súborného diela Ľudovíta Štúra,

-          prednostná digitalizácia časopiseckej a knižnej tvorby štúrovcov,

-          vytvorenie rozhlasových a televíznych programov zameraných na osobnosť Ľudovíta Štúra, 

-          aktivity s medzinárodným prvkom organizované v spolupráci so zastupiteľskými úradmi a slovenskými inštitútmi v zahraničí.

Najvýznamnejšie aktivity a hodnoty trvalého charakteru utvorené v priebehu Roka Ľudovíta Štúra 2015 môže Slovenská republika ponúknuť ako súčasť propagácie Slovenska a slovenskej kultúry aj počas príprav a vykonávania historicky prvého predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016.

 

Okrem podujatí celoslovenského charakteru sa v rámci Roka Ľudovíta Štúra 2015 uskutočnia

·      regionálne a lokálne podujatia organizované vyššími územnými celkami, mestami a obcami, občianskymi združeniami a ďalšími subjektmi,

·      kultúrne podujatia organizácií v pôsobnosti ministerstva kultúry, ktoré budú tieto organizácie pripravovať v rámci plnenia vlastných úloh v Roku Ľudovíta Štúra 2015 (zoznam podujatí je v prílohe č. 1),

·      nezastupiteľnú úlohu pri prezentácii Roka Ľudovíta Štúra 2015 v zahraničí budú mať slovenské kultúrne inštitúty a zastupiteľské úrady v spolupráci s lektorátmi slovenského jazyka.

Pozíciu mediálneho partnera Roka Ľudovíta Štúra 2015 bude zastávať Rozhlas a televízia Slovenska ako verejnoprávna inštitúcia. Pri tejto príležitosti pripravuje špeciálny dramaturgický plán, ktorého súčasťou bude nielen zaradenie repríz jestvujúcich programov o živote a diele Ľudovíta Štúra do vysielania, ale aj výroba niekoľkých nových programov a taktiež propagovanie významných celoslovenských aktivít a ich priblíženie širokej verejnosti prostredníctvom aktuálnych spravodajských a publicistických relácií.

Dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra dostane do povedomia širokej verejnosti aj Slovenská pošta, a. s., vydaním pamätnej známky v nominálnej hodnote jedného eura. Národná banka Slovenska plánuje emitovať striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote desať eur a taktiež obehovú pamätnú mincu v nominálnej hodnote dve eurá. Slávnostná prezentácia pamätnej známky a zberateľskej mince sa plánuje za účasti najvyšších predstaviteľov Slovenskej pošty a Národnej banky Slovenska v rámci programu na vyvrcholení osláv výročia narodenia Ľudovíta Štúra v Uhrovci 24. októbra 2015.

 

II.               Kalendár významných celoštátnych podujatí plánovaných v Roku Ľudovíta Štúra 2015

 

Pri zostavovaní kalendára podujatí sa prihliada na to, aby sa najvýznamnejšie celonárodné podujatia rozložili na celý kalendárny rok a nesústredili sa len do Bratislavy. Tieto významné podujatia celoslovenského charakteru, na ktoré by sa zamerala aj pozornosť médií, by sa mali uskutočniť za účasti najvyšších štátnych činiteľov Slovenskej republiky ako štátnoreprezentačné podujatia.

Najvýznamnejšie celoštátne podujatia sú zaradené do kalendára podujatí tak, aby sa zabezpečilo ich rovnomerné rozloženie počas celého kalendárneho roka 2015, s akcentom na miesta viažuce sa k životu a dielu Ľudovíta Štúra a jeho generačných druhov.

 

Prehľad navrhovaných celoslovenských podujatí:

 

1.      Názov podujatia: Slávnostné otvorenie Roka Ľudovíta Štúra 2015

Miesto konania: Bratislava

Termín: január 2015

Stručná charakteristika:

Oficiálne vyhlásenie Roka Ľudovíta Štúra 2015 sa uskutoční v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu za účasti najvyšších predstaviteľov štátu a zahraničných hostí. Bude spojené s otvorením a prehliadkou obsahovo hodnotnej novej výstavy Slovenského národného múzea Ľudovít Štúr a Slovensko na ceste          k samostatnosti s kultúrnym programom. Zároveň Slovenské národné múzeum pripraví aj panelovú putovnú výstavu približujúcu Štúrove národno-emancipačné snahy v medzinárodnom kontexte, ktorá bude určená naj na prezentáciu v zahraničí (slovenské inštitúty, inštitúcie Európskej únie, zahraničné múzeá najmä v mestách, kde Štúr pôsobil – Halle, Hradec Králové, Praha, Győr a pod.). Finančné prostriedky  na kompletnú realizáciu novej výstavnej expozície a na vytvorenie putovnej výstavy boli Slovenskému národnému múzeu pridelené už začiatkom roka 2014 z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry.

Hlavný organizátor: Slovenské národné múzeum

 

2.      Názov podujatia: Slávnostné zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky venované odkazu Ľudovíta Štúra

Miesto konania: Bratislava

Termín: v priebehu roka 2015

Stručná charakteristika:

Vzhľadom na to, že meno Ľudovíta Štúra je úzko spojené s vytvorením Slovenskej národnej rady, ktorá vznikla vo Viedni 16. septembra 1848 ako prvý slovenský národný reprezentačný politický orgán, do osláv Roka Ľudovíta Štúra 2015 sa zapojí aj Národná rada Slovenskej republiky zorganizovaním slávnostnej schôdze.

Hlavný organizátor: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

 

3.      Názov podujatia: Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero

Miesto konania: Zvolen

Termín: apríl 2015

Stručná charakteristika:

V roku 2015 sa uskutoční už 20. ročník súťaže Štúrovo pero, ktorá zveľaďuje a rozvíja odkaz Ľudovíta Štúra ako zakladateľa novodobej slovenskej žurnalistiky. Je to celoslovenská novinárska súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov v štyroch kategóriách (stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov, novinárske príspevky vysokoškolákov). Pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra 2015 bude vyhlásená súťaž o Cenu Ľudovíta Štúra na tému Spisovná slovenčina v médiách.

Hlavný organizátor: Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

 

4.      Názov podujatia: Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Miesto konania: Nové Zámky

Termín: jún 2015

Stručná charakteristika:

V roku 2015 sa uskutoční už 23. ročník tejto celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže každoročne organizované v Nových Zámkoch je zároveň sviatkom slovenčiny ako národného jazyka Slovákov. Slávnostné vyhlásenie bude v roku 2015 zamerané na pripomenutie si dvojstého výročia narodenia Ľ. Štúra a bude spojené s kultúrnym programom pripraveným v spolupráci s Divadlom Andreja Bagara v Nitre.

Hlavný organizátor: ministerstvo kultúry a Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky

 

5.      Názov podujatia: Odborný seminár na tému Je odkaz a dielo Ľudovíta Štúra a jeho generácie aktuálny aj pre dnešok?

Miesto konania: Martin

Termín: august 2015

Stručná charakteristika:

Pôjde o celodenné podujatie, ktoré by malo pozostávať z odborného seminára o živote a diele Ľudovíta Štúra, vernisáže a prehliadky výstavy s touto tematikou, návštevy Národného cintorína v Martine a položenia vencov k ústrednému pamätníku, divadelného predstavenia v podaní Slovenského komorného divadla a spoločenského stretnutia účastníkov podujatia. Podujatie zorganizuje Slovenská národná knižnica ako svoj prioritný projekt.

Hlavný organizátor: Slovenská národná knižnica

 

6.      Názov podujatia: Svetová premiéra skladby Pútnici

Miesto konania: Žilina

Termín: september 2015

Stručná charakteristika:

Hudobná obec si uctí generáciu štúrovských básnikov uvedením premiéry skladby slovenského autora Egona Kráka na texty štúrovských básnikov. Skladba Pútnici bude sledom obrazov koncipovaných z vybranej štúrovskej literatúry s paralelnou vokálnoinštrumentálnou líniou spracúvajúcou fragmenty z poézie Ľudovíta Štúra, Jána Bottu, Janka Kráľa a Andreja Sládkoviča v predvedení miešaného zboru, orchestra a dvoch recitátorov (približne 100 účinkujúcich). Podujatie zorganizuje Štátny komorný orchester Žilina ako svoj prioritný projekt.

Hlavný organizátor: Štátny komorný orchester Žilina

 

7.      Názov podujatia: Slávnostné otvorenie novej expozície v zrekonštruovanej budove evanjelickej fary v Hlbokom

Miesto konania: Hlboké

Termín: september 2015

Stručná charakteristika:

Najvýznamnejším činom a výsledkom neúnavnej práce Ľudovíta Štúra bolo uzákonenie spisovnej slovenčiny, na ktorom sa v roku 1843 dohodol spoločne s M. M. Hodžom a J. M. Hurbanom na fare v Hlbokom. Celoslovenské oslavy venované tejto významnej udalosti si vyžadujú rekonštrukciu pôvodnej budovy evanjelickej fary        a premiestnenie expozície z Pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana do tejto budovy. Nevyhnutná bude revitalizácia expozície tak, aby nahradila technicky, výstavným stvárnením i obsahovým zameraním už zastaranú a opotrebovanú expozíciu. V novej expozícii by boli modernými prezentačnými formami zahrnuté súčasné obsahové zložky obohatené o nové poznatky a súvislosti. (Organizátori sa budú môcť uchádzať o poskytnutie finančných prostriedkov z dotačného systému ministerstva kultúry.)

Hlavní organizátori: obec Hlboké a Trnavský samosprávny kraj

 

8.      Názov podujatia: Vyvrcholenie osláv – dvojdňové spomienkové podujatie v rodisku Ľudovíta Štúra

Miesto konania: Uhrovec

Termín: 24. a 25. október 2015

Stručná charakteristika:

Vrcholné podujatie Roka Ľudovíta Štúra 2015 sa uskutoční v rodisku Ľudovíta Štúra v predvečer 200. výročia jeho narodenia (28. október 1815) cez víkend 24. a 25. októbra 2015. V sobotu 24. októbra 2015 je naplánovaný výstup na vrch Rokoš s odhalením novej pamätnej tabule, sprievod obcou, slávnostné zhromaždenie občanov pri pomníku Ľudovíta Štúra, položenie kytíc k pamätným tabuliam na jeho rodnom dome, otvorenie a prehliadka novej expozície Trenčianskeho múzea v rodnom dome Ľudovíta Štúra, prezentácia príležitostnej známky, ako aj pamätnej a zberateľskej mince a slávnostný večerkultúrny program. V nedeľu 25. októbra 2015 predpoludním sa budú konať ekumenické služby Božie v evanjelickom kostole v Uhrovci za účasti významných cirkevných predstaviteľov. Bude potrebné zabezpečiť opravu a údržbu pomníka Ľudovíta Štúra a pamätných tabúľ v Uhrovci, výrobu a osadenie novej pamätnej tabule na vrchu Rokoš, organizačno-technickú prípravu celoslovenských osláv 24. a 25. októbra 2015, realizáciu novej expozície v rodnom dome Ľudovíta Štúra (národná kultúrna pamiatka) vrátane zreštaurovania diel a úpravy exteriéru. (Organizátori sa budú môcť uchádzať o poskytnutie finančných prostriedkov z dotačného systému ministerstva kultúry.)

Hlavní organizátori: obec Uhrovec a Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianske múzeum

 

9.      Názov podujatia: Slávnostné otvorenie novej expozície venovanej osobnosti Ľudovíta Štúra  

Miesto konania: Modra

Termín: november 2015

Stručná charakteristika:

Nová expozícia Múzea Ľudovíta Štúra v Modre bude prezentovať život, činnosť,  dielo a odkaz Ľudovíta Štúra a jeho generácie na pozadí slovenského národopisného, sociálneho, kultúrneho a literárneho pohybu v období slovenského národného obrodenia.

Hlavný organizátor: Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

 

10.  Názov podujatia: Záverečný galavečer Roka Ľudovíta Štúra 2015

Miesto konania: Bratislava

Termín: december 2015

Stručná charakteristika:

Záverečné reprezentačné podujatie Roka Ľudovíta Štúra 2015 by malo byť dôstojnou oslavou života a diela Ľudovíta Štúra a slovenčiny ako nášho národného jazyka. Galavečer sa uskutoční za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov a zahraničných hostí. Pozvanie organizátorov akcií uskutočnených v Roku Ľudovíta Štúra z celého Slovenska na záverečný galavečer do Bratislavy bude morálnym ocenením ich činnosti. Podujatie zorganizuje Slovenské národné divadlo ako prioritný projekt.

Hlavný organizátor: Slovenské národné divadlo

 

Uvedené podujatia sa uskutočnia bez zvýšených nárokov na pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy. Predpokladané náklady v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry a rozpočtov samospráv sú uvedené v prílohe č. 2.

 

III.           Zahraničné aktivity

 

Medzinárodný rozmer osláv dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra podčiarkuje aj jeho zaradenie do kalendára výročí UNESCO na roky 2014 – 2015. V prípade záujmu prezentovať osobnosť a dielo Ľudovíta Štúra v sídle Unesca v Paríži poskytne sekretariát Unesca výstavné priestory bezplatne. Túto možnosť bude vhodné využiť na nainštalovanie putovnej výstavy o živote a diele Ľudovíta Štúra v sídle Unesca pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka (21. február) a na uskutočnenie ďalších sprievodných podujatí.

Do príprav zahraničných podujatí v Roku Ľudovíta Štúra 2015 bude žiaduce zapoj zastupiteľské úrady, ale hlavne slovenské inštitúty a lektoráty slovenského jazyka v zahraničí. Navrhuje sa, napríklad aby Slovenský inštitút v Prahe zorganizoval putovnú výstavu venovanú osobnosti Ľudovíta Štúra a v spolupráci s krajanskými spolkami vedecký seminár   s prednáškou na tému Slovensko-české vzťahy v polovici 19. storočia pre Vysokú školu ekonomickú v Prahe, kde študuje 1 700 slovenských študentov. Slovenský inštitút v Paríži by mohol zabezpečiť v spolupráci so stálou delegáciou Slovenskej republiky pri Unescu prezentáciu slovenského jazyka spojenú s výstavou o Ľudovítovi Štúrovi v rámci Medzinárodného dňa materinského jazyka (21. február 2015) v priestoroch Unesca, zorganizovať sympózium Ľudovít Štúr a dejiny slovenského jazyka v jazykovom inštitúte INALCO, prípadne v Inštitúte slovanských jazykov (Institut d´Etudes Slaves) v Paríži, zabezpeč premietanie filmu Posledné dni Ľudovíta Štúra a pre študentov lýcea v Poitiers alebo pre poslucháčov slovenského jazyka v Clermont-Ferrand zabezpeč inscenované pásmo Juraja Sarvaša. Slovenský inštitút v Berlíne spoločne s Ústavom slovenskej literatúry SAV, Slovenským komitétom slavistov, Literárnym informačným centrom, univerzitami        v Halle, Jene a Berlíne a ďalšími partnermi plánuje usporiadať vedecký seminár o národnoemancipačnom pohybe v Nemecku v 19. storočí a jeho odraze na Slovensku od Kollára po Štúra. Podujatie by sa malo uskutočniť v aule Humboldtovej univerzity v Berlíne. Slovenský inštitút v Budapešti uvažuje o tom, že vo svojich priestoroch nainštaluje maďarskú mutáciu výstavy o živote a diele Ľudovíta Štúra a zabezpečí tiež prezentáciu putovnej výstavy v slovenskom jazyku v desiatich obciach, v ktorých žijú naši krajania (Mlynky, Šalgotarján, Békešská Čaba, Miškovec, Slovenský Komlóš, Sarvaš a ďalšie). Slovenský inštitút vo Varšave plánuje okrem troch vystúpení slovenského recitátora s hudobným sprievodom (na vybranej univerzite pre slovakistov, pre krajanov v pohraničí      a vo vlastných priestoroch) zorganizovať prednášku poľského jazykovedca  alebo historika o Ľudovítovi Štúrovi a slovensko-poľských prepojeniach v oblasti kultúry v čase štúrovcov. Slovenský inštitút vo Viedni by mohol usporiadať diskusné stretnutie slovenských a rakúskych historikov, novinárov a študentov zamerané na pôsobenie Ľudovíta Štúra vo Viedni a na jeho aktivity po 13. marci 1848, keď sa zúčastnil viacerých stretnutí s intelektuálmi ovplyvňujúcimi dianie v monarchii. Keďže vo Viedni ešte žije švagriná spisovateľa Ľuda Zúbka, autora románu  Jar Adely Ostrolúckej, bolo by možné zorganizovať za jej účasti a taktiež za prípadnej účasti žijúcich rodinných príslušníkov spisovateľa čítanie z tohto diela spojené so spomienkami na autora. Vo svojich priestoroch plánuje inštalovať panelovú výstavu o osobnosti Ľudovíta Štúra s dôrazom na uzákonenie spisovnej slovenčiny doplnenú sochárskymi dielami slovenských umelcov. Slovenský inštitút v Moskve by mohol usporiadať spoločne so Zväzom prekladateľov krásnej literatúry Ruskej federácie okrúhly stôl prekladateľov krásnej literatúry venovaný osobnosti Ľudovíta Štúra. S prednáškou o živote a diele Ľudovíta Štúra by na ňom vystúpila profesorka Alla Mašková z Filozofickej fakulty Lomonosovovej univerzity. Slovenský inštitút v Ríme plánuje usporiadať tri podujatia: prvým je inaugurácia výstavy o Ľudovítovi Štúrovi spojená s projekciou dokumentárneho filmu a spoločenským stretnutím, druhým vedecká konferencia venovaná životu a dielu Ľudovíta Štúra a štúrovcov za účasti slovenských a talianskych expertov a tretím – v prípade vydania antológie štúrovskej poézie v taliančine – prezentácia tejto antológie spojená so scénickým čítaním úryvkov.

Významné jubilejné výročie narodenia Ľudovíta Štúra je neopakovateľnou príležitosťou napríklad aj na inštalovanie pamätných tabúľ v mestách mimo územia Slovenskej republiky, ktoré sú spojené so životom Ľudovíta Štúra. Je to predovšetkým terajší maďarský Győr (bývalý Ráb), kde Ľudovít Štúr študoval na evanjelickom gymnáziu, a nemecké mesto Halle, kde študoval na tamojšej univerzite (neďaleko nej sa nachádza ulica pomenovaná po Ľudovítovi Štúrovi).

 

Uvedené podujatia sa uskutočnia bez zvýšených nárokov na pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy a so zohľadnením aktuálnej finančnej situácie rezortu zahraničných vecí v roku 2015.

 

 

Záver

Zabezpečenie dôstojných osláv dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra v roku 2015 si vyžaduje úzku spoluprácu a koordináciu zainteresovaných subjektov podieľajúcich sa na konkrétnych aktivitách. Z tohto dôvodu predkladaný materiál predpokladá uloženie úloh súvisiacich s prípravou a zabezpečením podujatí ich hlavným organizátorom, ako aj spoluúčasť zainteresovaných subjektov uvedených v uznesení vlády Slovenskej republiky.