Predkladacia správa

 

 

V súvislosti so záujmom vlády Slovenskej republiky o  dobudovanie diaľnice D4 a pre ďalší postup Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v  investorskej príprave bolo potrebné vypracovať Doplnok   č. 3  Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je v súčasnosti základným strategickým dokumentom pre budovanie siete diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku a vykonať jeho posúdenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie podľa zákona      č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavným cieľom Doplnku č. 3 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest je doplniť vedenie diaľnice D4 v trase štátna hranica RR/SR – Jarovce (križovatka s D2) – Ivanka pri Dunaji (križovatka s D1) – Záhorská Bystrica – Stupava juh (križovatka s D2) – Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/RR o dĺžke 49 km.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   vo svojom stanovisku vydanom podľa §17 ods. 12 zákona   č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ďalšej príprave diaľnice D4 odporučilo  v úseku diaľnice D4 Jarovce - Ivanka sever, kde bol verifikovaný  nepriaznivý vplyv na integritu územia sústavy chránených území (NATURA 2000) zamerať sa na preukázanie vyššieho verejného záujmu výstavby diaľnice D4.