NÁVRH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

z

 

k návrhu Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe

 

Číslo materiálu:

MF/017699/2009-133

Predkladateľ:

minister financií

Vláda

A.           schvaľuje

A.1.                návrh Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe

B.            ukladá

predsedovi Úradu pre verejne obstarávanie

B.1.                v spolupráci s ministrom financií a splnomocnencom vlády pre informačnú spoločnosť vypracovať metodické usmernenie, ktoré bude upravovať pravidlá pre obstarávanie softvérových produktov vo verejnej správe.

                            do 31. 12. 2009

 

ministrom

predsedom ostatných ústredných orgánov

splnomocnencovi vlády SR pre informačnú spoločnosť

 

B.2.                dodržiavať princípy a odporúčania koncepcie pri uzatváraní zmlúv týkajúcich sa nákupu a prevádzky informačných systémov vrátane zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekty Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS)

              Kontrolný termín: každé dva  roky  k 31. 12.

C.           odporúča

predsedovi SK8

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska

prezidentovi Únie miest  Slovenska

splnomocnencovi vlády SR pre územnú samosprávu

C.1.                dodržiavať  princípy a odporúčania koncepcie pri uzatváraní zmlúv týkajúcich sa nákupu a prevádzky informačných systémov vrátane zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekty Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS)

Vykonajú:

ministri

                                          predsedovia ostatných ústredných orgánov

                                          splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť

 

Na vedomie:             

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

vedúci Kancelárie súdnej rady

vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv

generálny prokurátor Slovenskej republiky

predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

generálny riaditeľ Tlačovej agentúry SR

predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

predseda správnej rady Ústavu pamäti národa

predseda SK8

predseda Združenia miest a obcí Slovenska

prezident Únie miest  Slovenska

splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu