Návrh záznamu

z rokovania vlády Slovenskej republiky

 

 

k materiálu Návrh záverečného účtu kapitoly 24 – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za rok 2010.

 

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.