Program
133. schôdze vlády Slovenskej republiky
19. december 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 133. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 18.01.2019, 10:02:15)3. Návrh postupu v sporoch Slovenskej republiky s akcionármi zdravotných poisťovní Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42549/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Vypustený

4. Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Ubikácia africkej fauny (nový pavilón slonov) v priestoroch Národnej zoologickej záhrady Bojnice Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42820/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 588/2018

5. Priority predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42289/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 589/2018

6. Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie SR vedenej predsedom vlády SR P. Pellegrinim v Azerbajdžane, 12. – 14. 11. 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43077/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 590/2018

7. Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43381/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 591/2018

8. Národný plán vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43000/2018
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 592/2018

9. Návrh na uzatvorenie koncesnej zmluvy ako výsledok verejnej súťaže na predmet koncesie: Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42826/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 593/2018

10. Návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42935/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 594/2018

11. Vzdanie sa funkcie prednostu Okresného úradu Spišská Nová Ves a návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu Spišská Nová Ves Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43024/2018
Predkladá: ministerka vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 595/2018

12. Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42619/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 596/2018

13. Návrh na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42620/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 597/2018

16. Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42639/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 600/2018

17. Návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43253/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 601/2018

19. Návrh realizácie výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43214/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 603/2018

20. Návrh na riešenie priestorovej situácie Krajského súdu a okresných súdov v Košiciach Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43199/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 604/2018

21. Vzdanie sa funkcie prednostu Okresného úradu Veľký Krtíš a návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu Veľký Krtíš Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43284/2018
Predkladá: ministerka vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 605/2018

23. Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43368/2018
Predkladá: minister spravodlivosti a predseda Legislatívnej rady vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 607/2018

24. Zhodnotenie strát na produkcii poľnohospodárskych plodín vplyvom sucha v roku 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43379/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 608/2018

25. Návrh na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky počas vianočných a novoročných sviatkov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43560/2018
Predkladá: ministerka vnútra, minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 609/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR P. Pellegrinim v Kazašskej republike, 15. – 16. 11. 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43074/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o stave implementácie úloh vyplývajúcich zo stratégie celoživotného vzdelávania 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42618/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42969/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o plnení Národných cieľov Slovenskej republiky III k Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43216/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva, podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Vzatý na vedomie