Program
132. schôdze vlády Slovenskej republiky
12. december 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 132. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 05.02.2019, 11:22:55)1. Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41650/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 555/2018

2. Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41651/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 556/2018

3. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady a Eurosamite v dňoch 13.-14. decembra 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41291/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 557/2018

4. Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 4.0) - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41162/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 558/2018

5. Návrh na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41161/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 559/2018

6. Návrh na zmenu Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42220/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 560/2018

7. Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41730/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie, ministerka vnútra a podpredsedníčka Ústrednej povodňovej komisie
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 561/2018

9. Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41851/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 563/2018

10. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2018 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42556/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 564/2018

16. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41854/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 570/2018

17. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41857/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 571/2018

18. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42442/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 572/2018

19. Návrh Štatút Úradu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42448/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 573/2018

21. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť LOPAS s.r.o., IČO 50 719 831, na realizáciu investičného zámeru v Lučenci Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42279/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 575/2018

23. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Schur Flexibles Moneta s. r. o., IČO: 47 253 207, na realizáciu investičného zámeru v Trebišove Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42278/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 577/2018

24. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Miba Sinter Slovakia s.r.o., IČO: 00 694 321, na realizáciu investičného zámeru v Dolnom Kubíne Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42281/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 578/2018

25. Návrh kandidatúry Slovenskej republiky na sídlo Európskej agentúry práce v Bratislave Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42542/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 579/2018

26. Návrh problematika transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42546/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 580/2018

27. Návrh postupu k vymáhaniu zahraničných pohľadávok vzniknutých v dôsledku ich postúpenia na Slovenskú republiku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42548/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 581/2018

28. Informácia o stave implementácie rozsudku Súdneho dvora EÚ Achmea B. V. proti Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42547/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 582/2018

29. Návrh postupu v sporoch Slovenskej republiky s akcionármi zdravotných poisťovní Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42549/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Rokovanie prerušené

30. Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na športovú infraštruktúru Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42544/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 583/2018

31. Informácia – Stav riešenia obstarania taktických stíhacích lietadiel F-16 C/D Block 70 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42521/2018
Predkladá: minister obrany
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami

34. Návrh protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42664/2018
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 585/2018Materiál pre informáciu:


a. Vyhodnotenie plnenia opatrení Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 - 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41190/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (čl. 50) dňa 25. novembra 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42189/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o dopadoch otvorenia trhu práce Slovenskej republiky pre občanov Chorvátskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41685/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie