Program
130. schôdze vlády Slovenskej republiky
28. november 2018, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 130. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 04.02.2019, 13:40:43)1. Návrh inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39620/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 528/2018

2. Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2019 až 2021 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39373/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 529/2018

4. Štatút Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37169/2018
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 531/2018

12. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39797/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 539/2018

13. Návrh na zmenu uznesení vlády Slovenskej republiky č. 877/2000 a č. 546/2013 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40024/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 540/2018

14. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39966/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 541/2018

15. Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40124/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 542/2018

16. Návrh zákona o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40338/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 526/2018

18. Návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40551/2018
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 543/2018

19. Návrh na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40553/2018
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 544/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia o zámere premiestniť sídlo Medzinárodnej investičnej banky z Moskvy do Budapešti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39479/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39980/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie