Program
129. schôdze vlády Slovenskej republiky
20. november 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 129. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 01.02.2019, 08:47:24)2. Návrh na ratifikáciu dodatkov k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37586/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 507/2018

3. Návrh na uzavretie Akčného plánu k prehĺbenému dialógu medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko na roky 2019- 2021 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38245/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 508/2018

4. Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Talianskej republike v dňoch 21.-22. novembra 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38669/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 509/2018

5. Návrh na ratifikáciu Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38074/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 510/2018

7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37584/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 512/2018

9. Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2019 – 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37175/2018
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 513/2018

10. Štatút Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37169/2018
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Materiál: Vypustený

11. Návrh na udelenie súhlasu NR SR pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38887/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 514/2018

12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony- nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39404/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 515/2018

15. Zásady postupu pri uskutočňovaní zahraničných stykov - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39055/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 518/2018

16. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39056/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 519/2018

17. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady (čl. 50) dňa 25. novembra 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39397/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 520/2018

18. Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39444/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 521/2018

19. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39400/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 522/2018

20. Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti GA Drilling, a. s. Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39443/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 523/2018

21. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 490 z 24. októbra 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39516/2018
Predkladá: ministerka kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 524/2018

22. Informácia o opatreniach na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39517/2018
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Ústny návrh
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 525/2018Materiál pre informáciu:


a. Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38364/2018
Predkladá: Správna rada Ústavu pamäti národa
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady, zasadnutia Európskej rady (čl. 50) a Eurosamitu v dňoch 17.-18. októbra 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38246/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o priebehu a výsledkoch 12. summitu Stretnutia Ázia-Európa - ASEM(Brusel, 18.-19. októbra 2018) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-38675/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Informácia o 31. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37735/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Informácia o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-39442/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie