Program
128. schôdze vlády Slovenskej republiky
6. november 2018, 10:00 h
v Dome kultúry, Námestie slobody 11, 909 01 Skalica

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 128. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 13.02.2019, 15:13:04)1. Návrh na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 - návrh zákona o pozemkových úpravách Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36408/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 491/2018

3. Návrh na uzavretie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36130/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 493/2018

4. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2018 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37679/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 494/2018

5. Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 - 2023 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35948/2018
Predkladá: ministerka vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 495/2018

6. Návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37095/2018
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 496/2018

7. Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36954/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 497/2018

8. Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37370/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 498/2018

9. Návrh Koncepcie činnosti Centra právnej pomoci na roky 2018-2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37170/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 499/2018

10. Návrh na vyhlásenie roka 2020 za Rok slovenského divadla a jeho organizačné a finančné zabezpečenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37596/2018
Predkladá: ministerka kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 500/2018

11. Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Azerbajdžane, 12. – 14.11.2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37678/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 501/2018

12. Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Kazašskej republike, 15. – 16.11.2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37680/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 502/2018

14. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37445/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 504/2018

15. Návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-37987/2018
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 505/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia zo 115. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 17. októbra 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-36969/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35879/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o priebehu a výsledkoch 62. zasadnutia generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-35785/2018
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Vzatý na vedomie