Program
123. schôdze vlády Slovenskej republiky
10. október 2018, 11:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 123. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 25.10.2018, 09:39:20)1. Návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2019 až 2021 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34674/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 453/2018

2. Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2019 až 2021 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34310/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Prizvaný/í: Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 454/2018

3. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 a rozpočtový výhľad na roky 2020 a 2021 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33984/2018
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 455/2018

4. Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33448/2018
Predkladá: generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky Exportno-importnej banky SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 456/2018

5. Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34296/2018
Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 457/2018

6. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33423/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 458/2018

7. Návrh na doplnenie uznesenia vlády č. 7 z 13. januára 2016 k Štátnemu programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33111/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 459/2018

8. Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33236/2018
Predkladá: ministerka vnútra a predsedníčka Rady vlády pre prevenciu kriminality
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 460/2018

9. Akčný plán inteligentného priemyslu SR - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33624/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 461/2018

10. Správa o priebehu a výsledkoch samitu NATO v Bruseli v dňoch 11. - 12. júla 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33074/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 462/2018

11. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady a zasadnutí Európskej rady (čl. 50) v dňoch 17.-18. októbra 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34134/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 463/2018

12. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na 12. summite Stretnutia Ázia-Európa – ASEM (Brusel, 18.-19. októbra 2018) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33905/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 464/2018

13. Návrh na odvolanie predstaviteľa SR v Dunajskej komisii Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32920/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 465/2018

14. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2018 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34677/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 466/2018

15. Návrh na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33434/2018
Predkladá: ministerka kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 467/2018

16. Štatút Ministerstva obrany Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33229/2018
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 468/2018

17. Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33391/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 469/2018

21. Návrh stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33705/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 473/2018

22. Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34856/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 474/2018

Utajovaný materiál:


I. Návrh systemizácie policajtov v štátnej službe a návrh limitu počtu zamestnancov na rok 2019 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-311/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 475/2018

II. Návrh systemizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2019 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-303/2018
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 476/2018

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch neformálneho zasadnutia hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ v dňoch 19.-20. septembra 2018 v Salzburgu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34135/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2017 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33263/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33078/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Správa o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33284/2018
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
Materiál: Vzatý na vedomie