Program
120. schôdze vlády Slovenskej republiky
26. september 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 120. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 16.10.2018, 13:47:01)3. Návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32059/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 430/2018

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32104/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 431/2018

5. Návrh zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32054/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 432/2018

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32965/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií, guvernér Národnej banky Slovenska
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 434/2018

8. Návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32977/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 435/2018

9. Návrh zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32527/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Vypustený

11. Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2017 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Múzeum vo Svätom Antone Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32553/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 437/2018

12. Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31.12.2016 a návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32554/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Prizvaný/í: Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 438/2018

14. Situačná správa o ochrane ľudských práv v Slovenskej republike pre potreby 3. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32393/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 440/2018

15. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32720/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 441/2018

16. Návrh na vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky v Rade guvernérov Medzinárodnej investičnej banky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30521/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 442/2018

17. Modifikácia Programu spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko - navýšenie alokácie programu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32775/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 443/2018

22. Návrh na schválenie Protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32919/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 448/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia zo 114. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5. septembra 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32414/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32392/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za I. polrok 2018 - informatívny materiál Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32371/2018
Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Vzatý na vedomie