Program
119. schôdze vlády Slovenskej republiky
18. september 2018, 10:00 h
v budove Okresného úradu Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 119. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 28.09.2018, 14:16:43)1. Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Svidník a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31937/2018
Predkladá: zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Jozef Baslár, prednosta Okresného úradu Svidník, predseda akčného výboru
Ján Holodňák, primátor mesta Svidník
Mikuláš Krajkovič, poslanec Národnej rady SR
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu v Prešove
Pavol Matija, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Prešov
Dušan Sabol, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Michal Goriščák, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, člen akčného výboru
Štefan Szidor, poslanec mestského zastupiteľstva mesta Prešov, člen Mestskej rady mesta Prešov
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ján Rubis, primátor mesta Giraltovce
Juraj Petný, starosta obce Nižný Orlík
Ladislav Hribík, riaditeľ Centra regionálneho rozvoja okresu Svidník
Ján Harvilko, podpredseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Stropkov
Martin Jadlovský, konateľ spoločnosti RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o., Giraltovce
Jaroslav Olejar, prezident klubu ŠK Slovan Giraltovce
Michal Lukša, koordinátor pre najmenej rozvinuté okresy Prešovského kraja
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 423/2018

2. Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30363/2018
Predkladá: ministerka vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie

3. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31693/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 424/2018

4. Návrh na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31424/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 425/2018

5. Návrh na vymenovanie člena správnej rady Ústavu pamäti národa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32193/2018
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 426/2018