Program
117. schôdze vlády Slovenskej republiky
5. september 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 117. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 21.09.2018, 10:57:13)1. Zmena Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (na verziu 3.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29747/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 397/2018

2. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29830/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 398/2018

3. Návrh na ukončenie platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29210/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 399/2018

4. Správa o výsledkoch implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a využitie získaných skúseností v súčasnom a budúcom období Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28659/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 400/2018

5. Návrh na vymenovanie členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30627/2018
Predkladá: zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Materiál: Rokovanie prerušené

6. Správa o stave koordinácie tvorby stanovísk a realizácie politík Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29601/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

7. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29829/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 401/2018

9. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30187/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 403/2018

10. Návrh na odvolanie členov a menovanie podpredsedu a členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, návrh dodatku č. 2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28915/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Vypustený

11. Informácia o stave zdravotníckeho personálu v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30660/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 404/2018

12. Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16135/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 405/2018

13. Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30180/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 406/2018

15. Návrh na vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30815/2018
Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 408/2018

16. Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30363/2018
Predkladá: ministerka vnútra
Materiál: Rokovanie prerušené

Utajovaný materiál:


I. Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2017 Č. m.: V-228/2018
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Vzatý na vedomie

II. Návrh Koncepcie rozvoja systému obrany štátu Materiál obsahuje súbory Č. m.: V-223/2018
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 409/2018

Materiál pre informáciu: