Program
116. schôdze vlády Slovenskej republiky
22. august 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 116. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 07.11.2018, 12:20:55)1. Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 4.0 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24681/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 349/2018

5. Piata správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24473/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 352/2018

6. Spoločné zasadnutie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky venované 100. výročiu vzniku Československej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28102/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 353/2018

7. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28949/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 354/2018

8. Národný plán kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24478/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 355/2018

9. Národný onkologický program Slovenskej republiky - Zlepšenie kontroly, prevencie a liečby nádorových ochorení pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24476/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 356/2018

10. II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24465/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 357/2018

15. Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29030/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 362/2018

16. Návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29029/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 363/2018

17. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29027/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 364/2018

20. Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29056/2018
Predkladá: ministerka vnútra
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 366/2018

21. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29140/2018
Predkladá: ministerka kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 367/2018

29. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29272/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 375/2018

31. Návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na revitalizáciu cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24454/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 377/2018

32. Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29003/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 378/2018

33. Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29172/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 379/2018

34. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 341 z 11. júla 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29279/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 380/2018

35. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29004/2018
Predkladá: ministerka vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 381/2018

36. Návrh na vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29161/2018
Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Stiahnutý

37. Návrh na ukončenie platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29210/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Stiahnutý

44. Návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29643/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 388/2018

48. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29524/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 392/2018

49. Návrh na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29514/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 393/2018

50. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29515/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Materiál: Odložený

Utajovaný materiál:


I. Aktualizácia informácie o aktuálnom stave projektu dostavby EMO 3,4 a finančnej situácii v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-257/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 395/2018

Materiál pre informáciu:


a. Informácia zo 113. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 11. júla 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27111/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25103/2018
Predkladá: ministerka vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín V4 a stretnutia v rozšírenom formáte predsedov vlád krajín V4 a Rakúska (Maďarsko, 21. júna 2018) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24460/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho v Rade Európy 27. júna 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25352/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady, zasadnutia Európskej rady (čl. 50) a Eurosamitu v dňoch 28.-29. júna 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25351/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25605/2018
Predkladá: zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

h. Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 2. štvrťroku 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28041/2018
Predkladá: zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

j. Informácia o poskytnutej podpore na obstaranie nájomných bytov z verejných zdrojov v jednotlivých regiónoch Slovenska Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28990/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Vzatý na vedomie

k. Správa o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28988/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Vzatý na vedomie

l. Informácia o 30. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29371/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie