Program
109. schôdze vlády Slovenskej republiky
6. jún 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 109. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 26.06.2018, 10:39:00)1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18837/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 260/2018

3. Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v zmysle bodu C.2. uznesenia vlády SR č. 204 z 3. mája 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19901/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 262/2018

4. Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20814/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie, ministerka vnútra a podpredsedníčka Ústrednej povodňovej komisie
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 263/2018

5. Návrh na uzavretie akčného plánu slovensko-francúzskeho strategického partnerstva na roky 2018 – 2022 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20376/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 264/2018

6. Návrh na zmenu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20120/2018
Predkladá: ministerka vnútra a predsedníčka Rady vlády pre prevenciu kriminality
Materiál: Vypustený

7. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20693/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 265/2018

8. Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20292/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 266/2018

9. Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20558/2018
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 267/2018

11. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20863/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 269/2018

12. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21206/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 270/2018

13. Návrh Protokolu, ktorým sa dopĺňa a predlžuje Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21208/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 271/2018

Utajovaný materiál:


I. Prevencia a manažment právnych sporov proti SR - východiská Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-178/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 272/2018

Materiál pre informáciu:


b. Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20811/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Správa o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20557/2018
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18987/2018
Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Ročná účtová závierka Ústavu pamäti národa za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20507/2018
Predkladá: predsedníčka Správnej rady Ústavu pamäti národa
Materiál: Vzatý na vedomie