Program
106. schôdze vlády Slovenskej republiky
23. máj 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 106. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 18.06.2018, 11:54:13)2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17974/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 240/2018

3. Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18123/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 241/2018

4. Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1567/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 242/2018

5. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18057/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 243/2018

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18861/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 244/2018

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18150/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 245/2018

8. Návrh zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18233/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 246/2018

10. Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020) – aktualizácia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17709/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 248/2018

11. Návrh realizácie projektu 155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15570/2018
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 249/2018

14. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18865/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 252/2018

15. Návrh na zvolenie predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19004/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 253/2018

16. Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18930/2018
Predkladá: minister obrany, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 254/2018Materiál pre informáciu:


a. Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15841/2018
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o činnosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17814/2018
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Materiál: Vzatý na vedomie