Program
104. schôdze vlády Slovenskej republiky
9. máj 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 104. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 29.05.2018, 09:20:00)1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16207/2018
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 206/2018

2. Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16149/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 207/2018

3. Revidovaný operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16138/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 208/2018

4. Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15936/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 209/2018

5. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedníčky, podpredsedu a člena Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16518/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 210/2018

6. Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16220/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie s pripomienkou
Č. uznesenia: 211/2018

8. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16528/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 213/2018

10. Návrh oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16768/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 214/2018

11. Návrh Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15406/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 215/2018

12. Návrh na určenie platu predsedníčke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16912/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 216/2018

13. Návrh na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16845/2018
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 217/2018

14. Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16495/2018
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 218/2018

15. Návrh na vymenovanie členov Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17055/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 219/2018

16. Dodatok č.1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16918/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 220/2018

18. Návrh na zmenu Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 19 k zabezpečeniu pohľadávky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17174/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Poznámka: Ústny návrh
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 222/2018Materiál pre informáciu:


a. Ochrana a stimulácia tvorby a kolektívna správa práv - informatívny materiál Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15974/2018
Predkladá: ministerka kultúry
Materiál: Stiahnutý

b. Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16135/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Stiahnutý

d. Informácia o priebehu rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15856/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Českej republike dňa 11.4.2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16390/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Informácia o 78. zasadnutí Výboru pre bývanie a pozemkový manažment EHK OSN Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16715/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2017 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16336/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

i. Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16493/2018
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Vzatý na vedomie

j. Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15688/2018
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
Materiál: Vzatý na vedomie

k. Správa o činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16152/2018
Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Vzatý na vedomie

l. Návrh záverečného účtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15829/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie

m. Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15691/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie

n. Návrh Záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15211/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Vzatý na vedomie

o. Návrh záverečného účtu kapitoly 18 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15724/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Vzatý na vedomie

p. Návrh záverečného účtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15224/2018
Predkladá: ministerka vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie

q. Návrh záverečného účtu kapitoly 210 – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15855/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

r. Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15363/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie

s. Návrh záverečného účtu kapitoly 22 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15845/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

t. Návrh záverečného účtu kapitoly 24 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15975/2018
Predkladá: ministerka kultúry
Materiál: Vzatý na vedomie

u. Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15836/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

v. Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15628/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie

w. Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15016/2018
Predkladá: minister obrany
Materiál: Vzatý na vedomie

x. Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16218/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie

y. Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15641/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

z. Návrh záverečného účtu kapitoly 31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13749/2018
Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Materiál: Vzatý na vedomie

aa. Návrh záverečného účtu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15938/2018
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Vzatý na vedomie

ab. Návrh záverečného účtu kapitoly 40 - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15779/2018
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

ac. Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15853/2018
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

ad. Návrh záverečného účtu za rok 2017 kapitoly 38 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15507/2018
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Vzatý na vedomie

ae. Návrh Záverečného účtu kapitoly 33 – Úrad pre verejné obstarávanie za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15492/2018
Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Vzatý na vedomie

af. Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16008/2018
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Materiál: Vzatý na vedomie

ag. Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15984/2018
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Materiál: Vzatý na vedomie

ah. Návrh záverečného účtu za rozpočtovú kapitolu 41 – Národný bezpečnostný úrad za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15633/2018
Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Materiál: Vzatý na vedomie

ai. Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16185/2018
Predkladá: vedúci Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Vzatý na vedomie

aj. Návrh záverečného účtu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15654/2018
Predkladá: predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Materiál: Vzatý na vedomie

ak. Návrh záverečného účtu kapitoly Slovenská akadémia vied za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15998/2018
Predkladá: predseda Slovenskej akadémie vied
Materiál: Vzatý na vedomie

al. Návrh Záverečného účtu kapitoly 02 – Kancelária prezidenta Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15851/2018
Predkladá: vedúci Kancelárie prezidenta SR
Materiál: Vzatý na vedomie

am. Návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14749/2018
Predkladá: vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

an. Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14619/2018
Predkladá: vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

ao. Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14635/2018
Predkladá: vedúci Kancelárie Súdnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

ap. Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15395/2018
Predkladá: vedúci Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

aq. Návrh záverečného účtu kapitoly Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15629/2018
Predkladá: generálny prokurátor
Materiál: Vzatý na vedomie

ar. Návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15770/2018
Predkladá: riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Materiál: Vzatý na vedomie

as. Návrh záverečného účtu kapitoly 08 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14761/2018
Predkladá: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie