Program
100. schôdze vlády Slovenskej republiky
20. apríl 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 100. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 04.06.2018, 17:43:35)1. Návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov- nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12739/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 166/2018

2. Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14104/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 167/2018

3. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14204/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 168/2018

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14252/2018
Predkladá: predseda vlády poverený riadením Ministerstva vnútra SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 170/2018

8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14775/2018
Predkladá: predseda vlády poverený riadením Ministerstva vnútra SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 173/2018

10. Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14816/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 175/2018

11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14820/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 176/2018

15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14826/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 180/2018

16. Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14823/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 181/2018

22. Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na stavbu Vybudovanie strategického parku Haniska Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14578/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 187/2018

23. Návrh na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a na vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14949/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 188/2018

24. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15242/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 189/2018

25. Návrh zjednodušenia procesov administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb (debyrokratizácia štátu) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15504/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Poznámka: Ústny návrh
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 190/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia zo 110. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 28. marca 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14067/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13410/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-8931/2018
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o opatreniach na zosúladenie vzdelávania na stredných školách s potrebami trhu práce Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12505/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie