Program
99. schôdze vlády Slovenskej republiky
11. apríl 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 99. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 20.04.2018, 14:24:36)1. Východisková správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12806/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 143/2018

2. Správa o vykonávaní medzinárodných zmlúv Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12950/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 144/2018

3. Návrh Kandidatúry Slovenskej republiky na predsedníctvo Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na ministerskej úrovni v roku 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12984/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 145/2018

4. Komplexné zhodnotenie efektivity členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a s ním spojené finančné aspekty (2016-2017) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12153/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 146/2018

5. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13629/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 147/2018

7. Akčný plán na roky 2018 – 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7745/2018
Predkladá: ministerka kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 149/2018

8. Štvrtá správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12488/2018
Predkladá: ministerka kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 150/2018

9. Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13787/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 151/2018

10. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 107. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 28. mája do 8. júna 2018 v Ženeve Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13786/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 152/2018

12. Návrh na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14089/2018
Predkladá: ministerka kultúry
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 154/2018

13. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13912/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 155/2018

Utajovaný materiál:


I. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-103/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 156/2018

II. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-104/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 157/2018

III. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-105/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 158/2018

IV. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-106/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 159/2018

V. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-107/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 160/2018

VI. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-108/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 161/2018

VII. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-109/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 162/2018

VIII. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-110/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 163/2018

IX. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-111/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 164/2018

X. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-112/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 165/2018

Materiál pre informáciu:


a. Monitorovacia správa pilotnej podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12556/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.6. do 31.12.2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12787/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady, zasadnutia Európskej rady (čl. 50) a Eurosummitu v dňoch 22.-23. marca 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13630/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13227/2018
Predkladá: hlavný kontrolór športu
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12804/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13012/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vypustený

g. Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13108/2018
Predkladá: minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie