Program
96. schôdze vlády Slovenskej republiky
28. marec 2018, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 96. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 19.04.2018, 14:27:52)2. Návrh na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11621/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 122/2018

3. Návrh na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11619/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 123/2018

4. Návrh na ratifikáciu Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11616/2018
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 124/2018

13. Východiská Slovenskej republiky pre rokovania o viacročnom finančnom rámci Európskej únie po roku 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12154/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 133/2018

14. Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11016/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 134/2018

15. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12345/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 135/2018

16. Návrh na zrušenie a doplnenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12006/2018
Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 136/2018

17. Návrh na dodatočné schválenie účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady dňa 22. marca 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12584/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 137/2018

18. Návrh na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rýchlostné cesty a zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 476 z 12. októbra 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12792/2018
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 138/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia zo 109. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 9. marca 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11477/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch neformálneho zasadnutia hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ v dňoch 22.-23. februára 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11020/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o vykonaní cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-4401/2018
Predkladá: minister obrany
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Informácia o plnení koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11744/2018
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Správa o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2017 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12587/2018
Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Vzatý na vedomie