Program
89. schôdze vlády Slovenskej republiky
21. február 2018, 10:30 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 89. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 19.03.2018, 11:11:30)2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6279/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 81/2018

3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6274/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Rokovanie prerušené

4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6273/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 82/2018

7. Návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6473/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 84/2018

8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6607/2018
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 85/2018

9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6477/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 86/2018

10. Návrh zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6507/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 87/2018

11. Návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6386/2018
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 88/2018

13. Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2017 a jej zameranie na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6605/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 90/2018

14. Návrh účasti Slovenskej republiky na spoločnom príspevku krajín V4 do Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6624/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 91/2018

15. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6604/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 92/2018

17. Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rozvoj zamestnanosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7062/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 94/2018

18. Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 547 z 22. novembra 2017 k návrhu kandidátov na vymenovanie člena Regulačnej rady Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7081/2018
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 95/2018Materiál pre informáciu:


a. Správa o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5948/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie