Program
83. schôdze vlády Slovenskej republiky
10. január 2018, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 83. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 05.06.2018, 10:22:24)1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-53042/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 1/2018

3. Vzdanie sa funkcie prednostu Okresného úradu Medzilaborce a návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu Medzilaborce - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-625/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 3/2018

4. Aktualizácia Národného programu duševného zdravia a Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2017 - 2018 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52879/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 4/2018

5. Informácia o dopadoch otvorenia trhu práce Slovenskej republiky pre občanov Chorvátskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-53043/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

6. Návrh Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-53577/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 5/2018

8. Návrh štatútu Komisie pre posudzovanie podnetov na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-390/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 7/2018

9. Návrh na ratifikáciu Dohovoru o práci v námornej doprave, 2006 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-393/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 8/2018

11. Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-780/2018
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 10/2018

12. Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-736/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 11/2018

14. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 672) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51788/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Nesúhlas
Č. uznesenia: 13/2018

16. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-488/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 15/2018

17. Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-389/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 16/2018

18. Návrh alternatívy riešenia nepriaznivej ekonomickej situácie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-54125/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 17/2018Materiál pre informáciu:


a. Informácia zo 107. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 13. decembra 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-76/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Národná správa o stave implementácie NEHAP IV. v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52878/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z Koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-53680/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Informácia o plnení opatrení Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike za rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-53875/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie