Program
82. schôdze vlády Slovenskej republiky
13. december 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 82. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 29.12.2017, 09:54:51)1. Návrh na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52594/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Martin Glváč, podpredseda Národnej rady SR
Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Vladimír Bajan, starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka, poslanec mestského zastupiteľstva v Bratislave, poslanec Bratislavského samosprávneho kraja
Maroš Karšňák, prednosta Okresného úradu Bratislava
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 570/2017

2. Informácia o stave prác a ďalšom postupe v projekte ropovodu BSP (Bratislava-Schwechat Pipeline) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52109/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Prizvaný/í: Martin Glváč, podpredseda Národnej rady SR
Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Vladimír Bajan, starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka, poslanec mestského zastupiteľstva v Bratislave, poslanec Bratislavského samosprávneho kraja
Maroš Karšňák, prednosta Okresného úradu Bratislava
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 571/2017

4. Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51994/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 573/2017

5. Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 65 zo 6. 2. 2013 k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde (iniciatívny materiál) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51198/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 574/2017

7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarífy štátnych zamestnancov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52061/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 576/2017

8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52051/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 577/2017

10. Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2016 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-50814/2017
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

11. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2017 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51982/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 579/2017

12. Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51193/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 580/2017

14. Návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51997/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 582/2017

19. Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 – nové znenie (návrh) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51852/2017
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 587/2017

20. Návrh Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52158/2017
Predkladá: minister kultúry
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 588/2017

21. Návrh východísk k opatreniam na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52144/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 589/2017

22. Návrh posilnenia značky SPP prostredníctvom poskytnutia príspevku k rozvoju audiovizuálnej kultúry Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52161/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 590/2017

23. Návrh na zmenu bodu B.6 uznesenia vlády SR č. 229 zo 7. marca 2007 v znení neskorších zmien Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52116/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 591/2017

24. Návrh na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci jún a úlohy č. 12 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52102/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 592/2017

25. Návrh Smernice pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2019 až 2024 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52160/2017
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 593/2017

27. Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52103/2017
Predkladá: minister obrany
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 595/2017

28. Návrh na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry a ich funkčné zaradenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51983/2017
Predkladá: generálny prokurátor
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 596/2017

30. Návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie dopravnej situácie v severozápadnej časti mesta Bratislava Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52716/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 598/2017

31. Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (verzia 3.0) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52504/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 599/2017

32. Návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52798/2017
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 600/2017Materiál pre informáciu:


a. Informácia zo 104. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 8. novembra 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51854/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia zo 105. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 15. novembra 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51024/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia zo 106. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 29. novembra 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51856/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Vyhodnotenie plnenia cieľov Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51134/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Informácia o stave pohotovostných zásob Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-50856/2017
Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Informácia o priebehu a výsledkoch Sociálneho samitu pre spravodlivé pracovné miesta a rast zo dňa 17. novembra 2017 v Göteborgu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52112/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Správa o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-52138/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie