Program
78. schôdze vlády Slovenskej republiky
22. november 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 78. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 05.12.2017, 13:12:57)1. Návrh dodatku č. 1 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-49248/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra, splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 538/2017

2. Návrh revízie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 (verzia 3.0) z dôvodu navýšenia alokácie na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48748/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 539/2017

6. Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára 2017 do konca júna 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-49551/2017
Predkladá: minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie, podpredseda vlády a minister vnútra - podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 541/2017

7. Návrh na mimoriadny príspevok Slovenskej republiky do Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-49604/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 542/2017

8. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-49395/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 543/2017

9. Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-49588/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 544/2017

11. Návrh na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Úradu pre verejné obstarávanie a na vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-49425/2017
Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 546/2017

12. Návrh kandidátov na vymenovanie člena Regulačnej rady Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-50107/2017
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 547/2017Materiál pre informáciu:


b. Informácia o stave implementácie Slovenského kvalifikačného rámca SKKR a Národnej sústavy kvalifikácií v kontexte celoživotného vzdelávania v SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48909/2017
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie