Program
76. schôdze vlády Slovenskej republiky
8. november 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 76. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 01.12.2017, 09:32:28)3. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2017- nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48049/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 499/2017

4. Návrh na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci december z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-46424/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 500/2017

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-47705/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 501/2017

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-47703/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 502/2017

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-47897/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 503/2017

9. Návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-47900/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 505/2017

10. Návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48284/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 506/2017

11. Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48065/2017
Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 507/2017

12. Návrh zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48289/2017
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 508/2017

13. Návrh zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-47506/2017
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 509/2017

15. Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48130/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 511/2017

16. Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky na začatie obstarávania stavby na účel rezidencie Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Washingtone Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48048/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 512/2017

17. Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-47706/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Rokovanie prerušené

19. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48188/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 514/2017

22. Návrh zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48277/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 517/2017

25. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov v sektore ovocia a zeleniny Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48275/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 520/2017

26. Priebežný stav plnenia odporúčaní adresovaných Slovenskej republike v rámci 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia predkladaný v polovici hodnotiaceho cyklu - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48126/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 521/2017

27. Návrh zámeru Slovenskej republiky participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48431/2017
Predkladá: minister obrany, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 522/2017

28. Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 2.0) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48343/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 523/2017

31. Návrh na odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48429/2017
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 526/2017

32. Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Rady banky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-48433/2017
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 527/2017

Utajovaný materiál:


Materiál pre informáciu:


a. Informácia zo 102. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 27. septembra 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-46084/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia zo 103. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 4. októbra 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-46085/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o 28. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-45636/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o priebehu a výsledkoch neformálneho zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov EÚ v dňoch 28.-29. septembra 2017 v Tallinne Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-46636/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie