Program
71. schôdze vlády Slovenskej republiky
27. september 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 71. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.10.2017, 15:28:46)1. Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (verzia 2.0) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42415/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 443/2017

2. Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40353/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 444/2017

4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42083/2017
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 446/2017

6. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42728/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 448/2017

7. Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43193/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 449/2017

8. Návrh na zmenu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43055/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 450/2017

9. Návrh na vymenovanie podpredsedu a dvoch členov Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43194/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 451/2017

10. Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42989/2017
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 452/2017

Utajovaný materiál:


II. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky Č. m.: UV-V-270/2017
Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Vzatý na vedomie

Materiál pre informáciu:


b. Správa o plnení úloh z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42531/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o priebehu a výsledkoch 5. spoločného zasadnutia vlád Slovenskej republiky a Českej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42731/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie