Program
70. schôdze vlády Slovenskej republiky
20. september 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 70. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 12.10.2017, 09:42:49)2. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41715/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 429/2017

3. Národná správa Slovenskej republiky spracovaná v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41615/2017
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 430/2017

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41835/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 431/2017

5. Návrh zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41804/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 432/2017

8. Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42007/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 435/2017

9. Návrh na odvolanie podpredsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41823/2017
Predkladá: predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 436/2017

10. Návrh na vymenovanie dvoch podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41822/2017
Predkladá: predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 437/2017

13. Návrh na určenie platových náležitostí predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42247/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 440/2017

14. Návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42294/2017
Predkladá: predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 441/2017

15. Vecný zámer zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-42304/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 442/2017Materiál pre informáciu: