Program
69. schôdze vlády Slovenskej republiky
13. september 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 69. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 28.09.2017, 09:16:57)1. Návrh zmeny programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika schváleného Európskou komisiou dňa 11.6.2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40813/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 418/2017

3. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na prvom stretnutí Konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti COP 1, Ženeva, 24. – 29. september 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-40926/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 420/2017

4. Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Č. m.: UV-/2017
Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Poznámka: Ústna informácia
Materiál: Vzatý na vedomie

7. Návrh opatrení súvisiacich so späťvzatím súhlasu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41314/2017
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 423/2017

9. Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29759/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 425/2017

10. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41157/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 426/2017

11. Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-41158/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 427/2017