Program
65. schôdze vlády Slovenskej republiky
24. júl 2017, 09:00 h
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 65. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 16.10.2017, 11:24:49)5. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31050/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 340/2017

6. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31055/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 341/2017

7. Správa o ukončení vyhotovovania zjednodušených registrov obnovenej evidencie pozemkov a návrh harmonogramu katastrálnych území v bývalom Vojenskom obvode Javorina Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31183/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 342/2017

8. Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30080/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 343/2017

9. Plán obnovy relevantných budov 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30663/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 344/2017

10. Návrh na vymenovanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31186/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 345/2017

11. Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31776/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 346/2017

12. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 325/2017 k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32218/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 347/2017

13. Návrh na ratifikáciu Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34449/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 348/2017

15. Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32762/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 350/2017

16. Správa o priebehu a výsledkoch posudzovania štvrtej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33035/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 351/2017

17. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34914/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 352/2017

18. Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31185/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 353/2017

20. Návrh na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33919/2017
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 355/2017Materiál pre informáciu:


a. Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29934/2017
Predkladá: predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2016 a o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29939/2017
Predkladá: predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Plán kontrolnej činnosti na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29930/2017
Predkladá: predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Správa o činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29744/2017
Predkladá: predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2016 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29743/2017
Predkladá: predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Plán kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29745/2017
Predkladá: predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Informácia zo 101. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 28. júna 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32167/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

h. Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30052/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

i. Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 vrátane návrhu na jej aktualizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31044/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

j. Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30051/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

k. Správa o implementácii a čerpaní za operačné programy cezhraničnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 k 31. máju 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30546/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Vzatý na vedomie

n. Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30058/2017
Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Vzatý na vedomie

o. Správa o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29948/2017
Predkladá: predseda predstavenstva a člen predstavenstva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

p. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2016 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29942/2017
Predkladá: predseda predstavenstva a člen predstavenstva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

r. Plán kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-30904/2017
Predkladá: predseda predstavenstva a člen predstavenstva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Materiál: Vzatý na vedomie

s. Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v dňoch 22.-23. júna 2017 a zasadnutia Európskej rady (čl. 50) dňa 22. júna 2017 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33644/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

u. Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32170/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

v. Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33916/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie