Program
64. schôdze vlády Slovenskej republiky
28. jún 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 64. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 14.08.2018, 17:45:42)2. Rokovací poriadok výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26603/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 311/2017

3. Návrh zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28714/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 312/2017

4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28713/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 313/2017

5. Návrh pilotnej podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28377/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 314/2017

6. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28679/2017
Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 315/2017

7. Návrh na zapojenie Slovenskej republiky do aktivity krízového manažmentu na území Ukrajiny formou vyslania civilného experta Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28727/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 316/2017

8. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28728/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 317/2017

10. Komplexná správa o plnení úloh jednotlivých rezortov vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27567/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 319/2017

11. Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27569/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 320/2017

13. Návrh účasti delegácie SR na 11. Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Buenos Aires v dňoch 10. – 13. decembra 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28391/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 322/2017

16. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2016 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29517/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 325/2017

17. Návrh na uzavretie Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29043/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 326/2017

18. Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29689/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 327/2017

21. Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29759/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Stiahnutý

23. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29720/2017
Predkladá: minister financií, guvernér Národnej banky Slovenska
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 331/2017

Utajovaný materiál:


I. Návrh celkových početných stavov Vojenského spravodajstva Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-255/2017
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 333/2017

II. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-267/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 334/2017

III. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-266/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 335/2017

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch spoločného rokovania vlád Slovenskej republiky a Poľskej republiky vo Varšave dňa 31. mája 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27899/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o činnosti a Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28392/2017
Predkladá: predseda Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Rozdelenie Univerzitnej nemocnice Bratislava Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29315/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie