Program
63. schôdze vlády Slovenskej republiky
21. jún 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 63. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 04.10.2017, 14:02:09)2. Návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26476/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 299/2017

3. Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22714/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 300/2017

4. Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Č. m.: UV-/2017
Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Poznámka: Ústna informácia
Materiál: Vzatý na vedomie

6. Novelizácia Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26941/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 302/2017

7. Tretia periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25928/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 303/2017

8. Rozpočet na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26948/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 304/2017

9. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26904/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 305/2017

12. Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie o ekonomickom páse hodvábnej cesty a námornej cesty 21. storočia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27677/2017
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 308/2017

Utajovaný materiál:


I. Správa o postupe v spore Gabčíkovo-Nagymaros Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-250/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, splnomocnenec vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 309/2017

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch 127. zasadnutia Výboru ministrov Rady Európy Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25924/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch 71. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26586/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia hláv štátov a vlád členských krajín NATO v Bruseli dňa 25. mája 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26640/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie