Program
62. schôdze vlády Slovenskej republiky
14. jún 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 62. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 04.10.2017, 12:56:08)1. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 22.-23. júna 2017 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25042/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 287/2017

2. Návrh účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na samit predsedov vlád krajín V4+Beneluxu (Poľská republika, 19. júna 2017) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25044/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 288/2017

3. Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22906/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 289/2017

4. Návrh na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24065/2017
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 290/2017

5. Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohode o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24207/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 291/2017

6. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť LEYARD EUROPE s.r.o., IČO 47 247 754, na realizáciu investičného zámeru v okrese Prešov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25494/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 292/2017

7. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25450/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 293/2017

8. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 40. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme 3. - 8. júla 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25511/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 294/2017

10. Návrh na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26362/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 296/2017

11. Návrh na poverenie ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k uzatvoreniu Dodatku k pracovnej zmluve generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26038/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 297/2017Materiál pre informáciu:


a. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2013-2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25174/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25182/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25177/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie