Program
61. schôdze vlády Slovenskej republiky
7. jún 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 61. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 14.06.2017, 14:47:21)1. Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20929/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 269/2017

2. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21815/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 270/2017

3. Návrh Analýzy dopadov vtáčej chrípke na Slovensku s vyčíslením nákladov na jej likvidáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21330/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 271/2017

4. Zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na XXIII. zimných olympijských hrách a XII. zimných paralympijských hrách v Pjongčangu 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21348/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 272/2017

5. Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21352/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 273/2017

6. Správa o priebehu a výsledkoch 7. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, konaného v dňoch 27. marca – 7. apríla 2017 vo Viedni Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22229/2017
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 274/2017

7. Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22906/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vypustený

8. Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22884/2017
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 275/2017

10. Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25519/2017
Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Poznámka: Ústna informácia
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 277/2017

13. Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22714/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, minister financií
Materiál: Vypustený

14. Návrh na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24204/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 280/2017

15. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Minebea Slovakia s.r.o., IČO: 50 600 737, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Košice Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24205/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 281/2017

16. Návrh na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24065/2017
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Vypustený

17. Návrh programu a rozpočtu podujatí pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v r. 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24364/2017
Predkladá: Vladimír Valovič, národný koordinátor pre prípravu osláv výročí dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v r. 2018
Prizvaný/í: Peter Weiss, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 282/2017

20. Návrh na vymenovanie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24926/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 285/2017Materiál pre informáciu:


a. Informácia zo 100. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 17. mája 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21784/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o činnosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21297/2017
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20424/2017
Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21349/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Informácia o plnení opatrení realizácie procesu ekonomickej konsolidácie a ďalšieho rozvoja ZSSK CARGO k 31. 12. 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22677/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Správa o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22883/2017
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie