Program
60. schôdze vlády Slovenskej republiky
24. máj 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 60. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 14.06.2017, 14:27:20)1. Návrh na verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20645/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Prizvaný/í: Peter Kubovič, kandidát na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
Zita Táborská, kandidátka na predsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie
Juraj Méry, kandidát na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
Elena Sivová, kandidátka na predsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.
Materiál: Vzatý na vedomie

4. Návrh na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19867/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 268/2017

5. Návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20433/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 245/2017

8. Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20481/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 247/2017

9. Dodatok č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20661/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 248/2017

10. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 387 z 30. júla 2012, úlohy C.3. Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20462/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 249/2017

11. Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20651/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 250/2017

12. Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20660/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 251/2017

16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21148/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 255/2017

17. Návrh na uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-21388/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 256/2017

Utajovaný materiál:


I. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-202/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 257/2017

II. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-203/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 258/2017

III. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-204/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 259/2017

IV. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-205/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 260/2017

V. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-206/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 261/2017

VI. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-207/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 262/2017

VII. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-208/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 263/2017

VIII. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-209/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 264/2017

IX. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-210/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 265/2017

X. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-211/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 266/2017