Program
56. schôdze vlády Slovenskej republiky
26. apríl 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 56. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 13.09.2017, 14:04:34)1. Návrh na ratifikáciu Dodatku k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16987/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 193/2017

4. Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Č. m.: UV-/2017
Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Materiál: Vzatý na vedomie

6. Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17440/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 197/2017

8. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17444/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 199/2017

9. Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17465/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 200/2017

10. Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 2 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17717/2017
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 201/2017

12. Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády na riešenie finančnej situácie bezpečných ženských domov a poradenských centier Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17818/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 203/2017

13. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17752/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 204/2017

14. Program stability Slovenskej republiky na roky 2017 až 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17917/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 205/2017

15. Návrh Akčného plánu boja proti daňovým podvodom 2017 – 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17918/2017
Predkladá: minister financií, podpredseda vlády a minister vnútra, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 206/2017Materiál pre informáciu:


a. Informácia o účasti predsedu vlády SR R. Fica na Globálnom fóre OECD proti korupcii a za bezúhonnosť, Paríž, dňa 30. 3. 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17276/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2016 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17092/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17017/2017
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17447/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie