Program
54. schôdze vlády Slovenskej republiky
11. apríl 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 54. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 14.08.2018, 17:46:37)1. Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15594/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 177/2017

2. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16108/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 178/2017

3. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16002/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 179/2017

4. Koncepcia rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16016/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 180/2017

5. Informácia o postupe výstavby Národného futbalového štadióna Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15211/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Stiahnutý

6. Analýza stavu a určenie počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 - 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15723/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 181/2017

7. Návrh na zmenu a doplnenie gestorstva niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15595/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 182/2017

8. Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14452/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

9. Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na športovú infraštruktúru Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16285/2017
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 183/2017

Utajovaný materiál:


I. Návrh na zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a. s. Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-158/2017
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 184/2017

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch neformálneho zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád 27 členských štátov EÚ dňa 25. marca 2017 v Ríme Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15743/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14452/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vypustený

c. Správa o realizácii aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16246/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie