Program
52. schôdze vlády Slovenskej republiky
29. marec 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 52. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 11.04.2017, 15:00:37)1. Návrh ďalšieho postupu v súvislosti s rozsudkami Európskeho súdu pre ľudské práva Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13257/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Poznámka: Nesprístupňovaný. Materiál sa nesprístupňuje podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 142/2017

2. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12838/2017
Predkladá: minister obrany, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vypustený

4. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14319/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 144/2017

5. Aktualizácia úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14174/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 145/2017

6. Systém riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 - 2021 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14293/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 146/2017

7. Návrh Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14324/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vypustený

8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14328/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 147/2017

Utajovaný materiál:


I. Návrh Plánu použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny Č. m.: T-30/2017
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: tajný
Materiál: Vypustený