Program
51. schôdze vlády Slovenskej republiky
22. marec 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 51. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 04.04.2017, 15:25:03)5. Vzdanie sa funkcie prednostu Okresného úradu Banská Bystrica a návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu Banská Bystrica Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12588/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 133/2017

7. Dodatok č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13027/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 135/2017

9. Správa o konferencii OSN o bývaní a udržateľnom urbánnom rozvoji Habitat III- návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12514/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 137/2017

10. Správa zo 77. zasadnutia Výboru pre bývanie a pozemkový manažment (pôvodne Výbor pre ľudské sídla) EHK OSN - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12512/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 138/2017

11. Správa o stave a vývoji európskej legislatívy o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody k 31. decembru 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12392/2017
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 139/2017

12. Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11845/2017
Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 140/2017Materiál pre informáciu:


a. Informácia Strednodobé vyhodnotenie plnenia úloh v oblasti protidrogovej politiky za obdobie rokov 2013 – 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12538/2017
Predkladá: minister zdravotníctva a predseda Rady vlády pre protidrogovú politiku
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12513/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2020 – priebežné vyhodnotenie k 31. decembru 2016 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13041/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Správa o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12678/2017
Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Informácia o plnení koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12829/2017
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Správa o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12389/2017
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Vzatý na vedomie