Program
48. schôdze vlády Slovenskej republiky
1. marec 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 48. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 16.03.2017, 10:12:53)1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10057/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 96/2017

2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9206/2017
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 97/2017

3. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 9.-10. marca 2017 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10251/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 98/2017

4. Návrh na zmenu názvu Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe na Štipendium Martina Filka Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10064/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu , minister financií
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 99/2017

10. Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-8555/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 104/2017

11. Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 - 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10261/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 105/2017

12. Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10105/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 106/2017

13. Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2016 a jej zameranie na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10398/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 107/2017

14. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10404/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 108/2017

15. Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9470/2017
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 109/2017

17. Návrh Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10774/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 111/2017

18. Návrh postupu pri zmene účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10869/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 112/2017

19. Návrh na odvolanie prednostky a vymenovanie prednostu Okresného úradu Poprad Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10799/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 113/2017Materiál pre informáciu:


c. Správa o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10262/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie